Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

VAIKAI PADEDA KARJERAI?

2018-12-31

eimos ir darbo derinimas danai vertinamas kaip s?kmingos karjeros priepriea. Ta?iau tai ne tik klaidinga, bet ir alinga tiek pa?iam dirban?iam, tiek visuomenei nuostata.

Negebant suderinti eimos ir darbo i?ki? gresia arba skurdas, arba persidirbimas. Ir viena, ir kita valstybei kainuoja papildomus katus. Pirmu atveju socialin?s paramos ilaidos, antruoju sveikatos priei?ros kat? finansavimas. Tuo pa?iu ma?ja produktyvumas ir efektyvumas, d?l to valstyb?s ekonomika ir visuomen?s gerov? neauga pageidaujamu grei?iu ar kryptimis.

eimos ir darbo derinimo naud? ?vairiais pj?viais analizuota dirban?i? eim? atstov? advokacijos mokymuose Dirban?io reikalavimai = eimos poreikiai.

Vaikai didina t?v? profesin? motyvacij?

Stereotipinis eimos ir darbo derinimo prieinimas su s?kminga karjera neatlaiko argumentuot? ?rodym?, pateikt? prof. Boguslavo Gruevskio. Pasak jo, geb?jimas derinti eim? ir darb? kaip tik garantuoja didesnes pajamas, konkurencingum? darbo rinkoje (darbdavi? vertinim?), gerov?, laim?s bei pasitenkinimo poj?t?. Karjera, kuri reikia keli?, krypt?, veiksm? eig? ir nurodo ? mogaus jud?jim? laike ir socialin?je erdv?je, n?ra savitikslis procesas. ? jud?jim? motyvuoja ne pripainimas ir ?vertinimas, bet ir gerov?s sau bei savo artimiesiems, saviraikos ir savi?prasminimo perspektyva.

Vidutin?s ?mon?s dydio ma?jimas, intelektualinio darbo vaidmens, k?rybini? geb?jim? vaidmens, pasitenkinimo darbo sferoje vaidmens, darbo j?gos mobilumo augimas, ekonomin?s veiklos ?vairov?s ir neapibr?tumo did?jimas, vis lankstesnis uimtumas i esm?s kei?ia eimos ir darbo derinimo perspektyvas bei galutin? naudos gav?j?. Jei ankstesn?je darbo rinkoje vaikas praktikai visuomet buvo vertinamas tik kaip b?sima darbo j?ga ir nata iki jo darbo pradios, tai postmodernioje visuomen?je pats vaik? auginimas gali b?ti vertinamas ir papildoma vertyb?, tobulinanti darbuotojo geb?jimus valdyti krizes, iekoti alternatyvi? sprendim? ir stiprinanti darbuotojo lojalum? darbdaviui kai darbdavys yra lojalus darbuotojui.

Kitaip sakant, mokym? metu pagr?stai ?rodyta, kad postmodernioje visuomen?je profesin? karjera ne tiek priklauso nuo jo momentin?s b?kl?s, kiek nuo jo motyvacijos, aktyvumo ir lankstumo.

Vaikai didina t?v? motyvacij? siekti vis daugiau, suteikia emocin? palaikym? ir ?galina efektyvesn? itekli? naudojim?. Vaik? teigiamas vaidmuo s?kmingam ir laimingam gyvenimui yra gerokai didesnis nei ?prastai manoma. Jie skatina efektyviau naudoti laik? ir turimus iteklius, labiau ?prasmina gyvenim? bei atitinkamas socialinio ir ekonominio pob?dio pastangas ir didina socialin? stabilum?, ypa? senatv?s atvilgiu.

Negebant suderinti vaik? auginimo su darbu ma?ja darbuotojo darbo naumas, jo socialin? gerov?, gyventoj? reprodukcinis aktyvumas, t?v? investicijos ? vaik? ugdym?, o taip pat ir alies mogikasis kapitalas. Drauge auga sergamumas ir darbuotojo nepasitenkinimas.

Gimstamumo skatinimas

Pagrindus eimos ir darbo derinimo priemoni? svarb?, padedant demografei ir eimos politikos ekspertei Justinai Jaktienei, analizuotas j? demografinis poveikis.

Statistiniai duomenys leidia teigti, jog gimstamumo lygis Lietuvoje emas, neutikrinantis kart? kaitos, nors pagal kai kuri? rodikli? poky?ius galima manyti, kad situacija palengva ger?ja. Duomenys taip pat rodo, kad Lietuvoje yra ne per maai vaik? (eimos susilaukia j? ne taip jau enkliai maiau nei kitose Europos alyse), o vis maiau galin?i? gimdyti moter?. Kita vertus, toliau ilieka ypa? auktas vyr? mirtingumas, lyginant su kitomis ES alimis. Be to, vis rykiau susiduriame su besikei?ian?iu eimos modeliu ir i to kylan?iais naujais eimos ir darbo derinimo i?kiais.

Mokym? metu pagr?stas teiginys, kad bendras eimos politikos ir jos element? efektyvumas pasiekiamas tuo atveju, kai jie veikia suderintai, vienas kit? papildo ir atitinka socialinius poreikius. Kitaip sakant, eimos politika tai ne tik socialin? parama ir dareliai. Netgi maa jas papildyti vietimo, sveikatos, ekonomikos ir b?sto tematika, nes dar lieka saugumo, susisiekimo, aplinkosaugos ir kitos tiesiogiai eimos gyvenimo s?lygas lemian?ios sferos.

eimos ir daro derinimo priemoni? paketai priklauso nuo eimos politikos modelio. Auk?iausi ly?i? lygyb?s ir gimstamumo rodikliai stebimi dviej? dirban?i?j? (iaur?s ali?) eimos modelyje (aktyvi darbo rinkoje moteris, vaik? ir pagyvenusi?j? priei?r? perima valstyb?, efektyviai utikrinamas darbo ir eimos ?sipareigojim? derinimas). Toki? rezultat? nematyti vieno dirban?iojo eimos modelio alyse, kur vyras ilaiko eim?, o moteris dirba vaik? ir pagyvenusi? asmen? priei?ros ar globos darbus namuose. Tas pats ir rinkos nulemto modelio alyse, kur dalyvavimo darbo rinkoje ir ly?i? lygyb?s problematika paliekama rinkos santykiams, o vaik? ir senyvo amiaus asmen? priei?ra bei darbo santykiai su darbdaviu apsprendiami individualiai.

Panau, kad vis labiau judame rinkos nulemto modelio kryptimi. Ta?iau dauguma tyr?j? demograf? konstatuoja, kad tiesiogin?s finansin?s paramos (imok?, paalp?) poveikis gimstamumui yra silpnas, skirtingas pagal imok? tipus: imokos eimoms iki pilnametyst?s turi pozityv? poveik? gimstamumo rodikliams, net keliais kartais didesn? nei imokos gimus vaikui ar vaiko priei?ros atostog? metu. Imokos motinyst?s atostog? metu turi nedidel? poveik? gimstamumui ir ?takoja gimdym? laik? (gimdym? kalendori?), bet ne bendr? gimstamumo lyg?.. Imokos bei paalpos visuomet labiau skatina gimstamum? emo isilavinimo, socialin?s rizikos eimose, periferijoje, kaimuose.

Daug efektyvesn? yra netiesiogin? finansin? parama (mokes?i? lengvatos ir parama b?stui) bei maksimalus paslaug? prieinamumas ?skaitant ir eimos bei darbo derinimo priemones. ?vardinti ir analizuoti keli i? priemoni? tipai bei j? poveikis: vaik? priei?ros atostogos, vaik? priei?ros paslaugos ir lanks?ios uimtumo formos. Taip pat pasteb?ta, kad pirmo ir paskesni? vaik? susilaukim? lemia skirtingos priemon?s.

Pabr?iama ir isilavinimo svarba. Ilgos vaiko priei?ros atostogos pozityviai lemia maiau isilavinusi? moter? sprendimus susilaukti vaik?, tuo tarpu ?sipareigojim? derinimas ir lankstaus darbo galimybi? aspektas daugiau ?takos turi isilavinusi? moter? sprendimams. Dalyvavimas darbo rinkoje ir gimstamumas tiesiogiai koreliuoja tik aukt? isilavinim? ir paklaus? darbo rinkoje turin?i? moter? grup?je. Taip pat konstatuojama, kad labiausiai politikos priemon?s veikia du, tris ir daugiau vaik? auginan?ias eimas. Jos tur?t? b?ti skatinamos atskiru politikos priemoni? rinkiniu. Labai tik?tina, kad eimos politikos priemon?s gali lemti ne tik paskesni?j? vaik? susilaukim?, bet ir ankstinti pirmojo vaiko susilaukim?, teigia J. Jaktien?.

Apibendrinant, akivaizdu, kad ? eimos ir darbo derinimo prioritet? Lietuvoje i?rima nepakankamai rimtai, d?mesys palankaus eimai darbdavio vertinimui yra momentinis, per menkas ir nekuruojamas n? vienos institucijos, o net minimali? i ?statym? kylan?i? reikalavim? darbdaviams ?gyvendinimas nestebimas ir nevertinamas. Be to, patys darbuotojai yra menkai informuoti apie eimos ir darbo priemoni? prieinamum? ir svarb?.

2018-12-31 2018-12-31