Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaiku─Źio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys u┼żdarytos?

Turi neraminan─Źi┼│ klausim┼│? Para┼íyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Aktyvi? mam? samb?ris d?l suma×int? iÜmok? ketina bylin?tis teismuose

2010-07-20

Naujienos.10.07.20.

Publikuota: 2010 liepos 20d.

www.Delfi.LT

 

 

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris (NAMS) renka nepatenkint? t?v? skundus d?l suma×int? motinyst?s (t?vyst?s) išmok? ir ketina jiems atstovauti teisminiuose procesuose. Tai es? yra likusi vienintel? priemon? po to, kai prezident? pasiraš? Seimo priimtas Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo pataisas, pagal kurias išmokos nuo kitos liepos dar labiau ma×?ja.

„Dabartin? prezident?s sprendim? gal?tume sulyginti su teis?jo sprendimu, kai yra ?skaitomas ?vartis po nuošal?s ir nesvarbu, kad ×aid?jas yra basas. Tiesiog tokio sprendimo reikia treneriams, nes jie gali išl?kti iš darbo arba netekti premij?“, – antradienio spaudos konferencijoje sak? samb?rio valdybos nar? Rasa Paulavi?ien?.

Teismams tur?t? b?ti skund×iamas sprendimas nuo liepos motinyst?s (t?vyst?s) išmokas ma×inti 10 proc. ir nuo sausio suma×intas draud×iam?j? pajam? dydis (DPD).

„Nuo sausio m?nesio jau yra renkami asmenys, kurie jau kreip?si ? teismus d?l išmok? ma×inimo dabar pri×i?rintiems vaikus. Nuo liepos 1 dienos proces? t?sime. (...) Skund×iame 43 proc. suma×inim? iš viso, nes nuo sausio suma×?jo draud×iamosios pajamos, o nuo liepos išmokos ma×?ja 10 proc. ir nuleistos „lubos“. Kai kuriems ×mon?ms išmoka iš viso suma×?jo 43 proc.“, – kalb?jo samb?rio atstov?.

Anot jos, nuo sausio iki liepos apie 200 ×moni? pateik? skundus, o nuo liepos pl?stel?jo nauja pasipiktinusi? banga, ta?iau skundai dar nepasiek? teism?, nes laukiama, kol t?vai gaus suma×intas išmokas.

R. Paulavi?ien?s teigimu, jeigu ruden? Seimas nepakeis liepos prad×ioje priimto Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo nuostatos, kad išmoka skai?iuojama pagal dvejus metus buvusias pajamas, šis sprendimas bus taip pat skund×iamas.

 

Si?lo dal? mok?ti iš valstyb?s biud×eto

 

NAMS tvirtina pasisakantys u× motinyst?s (t?vyst?s) išmok? reform? ir dar gegu×? pasi?l? dal? pinig? mok?ti iš valstyb?s biud×eto. Ši išmoka b?t? visiems vienoda ir priklausyt? nuo vidutinio atlyginimo šalyje.

O kintam?j? dal?, kuri priklausyt? nuo vaik? pri×i?rin?io t?vo atlyginimo, jo sta×o, ir toliau mok?t? „Sodra“.

Ta?iau NAMS piktinasi, kad ? š? si?lym? nebuvo atsi×velgta.

„Mes steng?m?s reformos si?lymus padaryti kiek galima realesnius. Deja, neturime jokio atgarsio nuo gegu×?s prad×ios ir, matyt, netur?sime“, – sak? R. Paulavi?ien?.

 

Nuo liepos gauna ma×iau

 

DELFI primena, kad liepos prad×ioje Seimas nusprend? ma×inti motinyst?s (t?vyst?s) išmokas ir leisti t?vams rinktis, kiek laiko praleisti su vaiku. Nusprendus at×al? pri×i?r?ti vienerius metus b?t? mokama 100 proc., o pasirinkus dvejus metus pirmaisiais bus mokama 70 proc., o antraisiais 40 proc. buvusio atlyginimo, neperlipant „lub?“.

Šiuo metu jos yra 4680 Lt prieš mokes?ius ir sudaro keturis DPD.

Seimo priimta ir prezident?s pasirašyta tvarka tur?t? ?sigalioti nuo kit? met? liepos ir galioti tik naujai skiriamoms išmokoms.

Šiuo metu mokamos vaiko prie×i?ros atostogos Lietuvoje yra dveji metais. Nuo liepos pirmaisiais vaiko prie×i?ros metais mokama 90 proc., o antraisiais – 75 proc. buvusio atlyginimo, bet ne daugiau nei „lubos“. Iki liepos did×iausia galima motinyst?s (t?vyst?s) išmoka buvo penki? DPD, o išmokos buvo 10 proc. didesn?s.

Nuo sausio Vyriausyb? suma×ino ir DPD, kuris šiuo metu yra 1170 Lt, tod?l ma×daug penktadaliu ma×?jo ir did×iausia galima išmoka.

Šiuo metu vaiko prie×i?ros atostogose yra kiek daugiau nei 40 t?kst. ×moni?, iš kuri? ma×daug pus? gauna iki 1500 Lt išmok? kas m?nes?.

?