Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikuÄŤio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uĹľdarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

AŠIS: atstovavimo šeim? interesams stiprinimas 2019

2019-04-29

„Šeimos institutas" drauge su Nacionaline šeim? ir t?v? asociacija, Lietuvos t?v? forumu, Laisvos visuomen?s institutu, jaunimo samb?riu „Pro Patria", Nacionaliniu aktyvi? mam? samb?riu ir Elektr?n? savivaldyb?je veikian?i? NVO asociacija vykdo projekt? „AŠIS: atstovavimo šeim? interesams stiprinimas 2019".

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti ir sustiprinti šeim? interesams atstovaujan?ias nevyriausybines organizacijas, kad b?t? užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimam? sri?i? ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

Per vienerius metus pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, d?l to bus t?siami ir pl?tojami 2018 m. vykdyti pirminiai darbai šiam tikslui ateityje pasiekti. Šio tikslo bus siekiama ir po projekto ?vykdymo toliau bendradarbiaujant.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 • 1. Sutelkti bendrai veiklai šeimos politikos srityje veikian?ias nevyriausybines organizacijas.
 • 2. Stiprinti bendradarbiavim? tarp šeim? interesams atstovaujan?i? NVO ir valstyb?s/savivaldos institucij?.
 • 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikian?i? NVO vieš?j? paslaug? teikim?.

Projekto veiklos

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrum? ir viešum?, bus sukuriamos rekomendacijos NVO atstovams, kaip skelbti ir teikti informacij? apie atstovavimo veiklos detales, susitikimus bei planus viešai skelbiamame kalendoriuje. Keletos projekto dalyvi? atstov? viešai skelbiami kalendoriai taps pavyzdžiu kit? NVO atstovams, o praktin? atstovavimo veikl? viešinimo patirtis pasitarnaus rengiant rekomendacijas.

Bus atlikta studija „Šeimos ir vaiko gerov?s užtikrinimo per paslaug? pl?tr? išš?kiai". Tyrimu siekiama atskleisti ir išanalizuoti:

1) NVO, teikian?i? paslaugas šeimoms ir vaikams, ?traukiant bendruomen? patiriamus išš?kius;

2) NVO, teikian?i? paslaugas šeimoms ir vaikams, si?lomas rekomendacijas optimaliam vaik? ir šeim? gerov?s užtikrinimui bei geresniam NVO, valstybini? institucij? bei šeim? bendradarbiavimui;

3) t?v? patirtis ir poži?r? ? vykdom? vaiko teisi? apsaugos reform? Lietuvoje;

4) t?v? nuomon? apie tai, kokie yra šeim? poreikiai, kokios jiems pagalbos reik?t?, kad b?t? galima užtikrinti šeim? ir vaik? gerov?;

5) už paslaug? teikim? atsaking? savivaldybi? atstov? poži?r? ? vieš?j? ištekli? paslaugoms teikti paskirstymo veiksmingum? ir jo gerinimo galimybes.

Atlikus studij? bei NVO specialist? ir t?v? apklausas, bus parengti raštiški si?lymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagr?stos rekomendacijos d?l vaiko ir šeimos gerov?s didinimo, vaiko teisi? apsaugos sistemos tobulinimo, optimalesnio NVO, valstybini? institucij? bei šeim? bendradarbiavimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirban?ias šeimas, siekiant geresn?s dirban?i? šeim? atstovavimo kokyb?s bei skatinant palank? derinan?i? šeim? ir darb? darbuotoj? ?vaizd?; rengiami pasi?lymai d?l galimybi? taikyti Suomijos model? kuriant Lietuvos palankaus šeimai darbdavio vertinimo sistem? ir d?l šeim? interesams atstovaujan?i? organizacij? bendradarbiavimo su profesin?mis s?jungomis bei atliekamas tyrimas „Profesini? s?jung? taikomi palankumo šeimai vertinimo metodai ir priemon?s".

Siekiant patobulinti naryst?s pagrindu veikian?i? projekto dalyvi? ir partneri? nari? žinias ir geb?jimus bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai NŠTA ir kit? partneri? nariams apie Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programos ?gyvendinimo principus ir pagrindinius išš?kius. Mokym? metu dalyviai gilins savo žinias apie mokslinius tyrimus lytiškumo ugdymo srityje, kalb?sis apie rengimo šeimai svarb?, diskusij? metu aptars išš?kius tinkamam SLURŠ programos ?gyvendinimui Lietuvos mokyklose.
 • Mokymai LTF nariams, švietimo bendruomeni? lyderiams ir kitiems nariams lyderyst?s, socialin?s ekologijos temomis komandinio darbo, komunikavimo geb?jim? stiprinimui, ?galinant atstovavim? t?v? bei vaik? interesams viešojoje švietimo politikoje bei vaik? teisi? apsaugos srityse, dalyvaujant savivaldos bei mokyklos valdyme.
 • Mokymai NAMS nariams "Palankus šeimai darbdavys = šeimos interesai: Suomijos modelis". Mokym? tema pasirinkta vadovaujantis pažangiausia darbdavio vertinimo praktika, pristatyta ES tarptautin?se konferencijose kaip labiausiai strukt?ruota, visaapimanti ir nekelianti ?tampos tarp darbuotoj? bei darbdavi?, nes ?gyvendinama ne profs?jung? ar darbdavi? atstov?, o šeim? NVO.
 • Mokymai Elektr?n? savivaldyb?je veikian?i? NVO nariams apie lyderyst? savose bendruomen?se bei santykiuose su valdžios ir savivaldos institucijomis.

Bus užtikrinamas projekto partneri? ir valstyb?s bei savivaldyb?s institucij? ar ?staig? bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas pos?džiuose ir darbo grup?se, teikiami pasi?lymai):

 • švietimo srityje mokykl? bendruomeni?, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirban?i? šeim? atstovavimo srityje su profs?jungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeim? stiprinimo, žmogaus teisi?, vaiko teisi? apsaugos, gyvyb?s apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojamas šeim? interesams atstovaujan?i? organizacij? susitikimas siekiant sukurti formal? ar neformal? šeim? NVO darin? pasirašant susitarim? d?l bendros veiklos. Rengiantis susitikimui bus diskutuojama d?l bendros veiklos formos, rengiamas sutarties projektas, taip pat bus kontaktuojama su ?vairiuose regionuose šeimos politikos srityje veikian?iomis organizacijomis, siekiant išsiaiškinti, kurioms organizacijoms aktualus bendradarbiavimas šeimos politikos srityje nacionaliniu lygmeniu. Susitikimo metu numatoma pasirašyti susitarim?, kuriame b?t? numatytos bendros veiklos kryptys šeimos politikos srityje, bendradarbiavimo principai, atsakomybi?, atstovavimo sri?i? pasiskirstymas ir pan.

Siekiant sustiprinti šeim? NVO institucinius geb?jimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendim? pri?mimo procesuose, projekto ?gyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie atstovavim? šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentin?mis strukt?romis - komitetais, komisijomis, darbo grup?mis, specifik?. Mokym? metu b?t? derinamos teorin?s paskaitos, darbas grup?se ir dalijimosi ger?ja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti žmogaus teisi? atstovavimo geb?jim? stiprinimui. Mokym? metu b?t? derinamos teorin?s paskaitos, darbas grup?se ir dalijimosi ger?ja praktika sesijos.
 • Mokymai apie derybini? ?g?dži? ugdym? instituciniame atstovavime, konstruktyv? argumentavim? ir oponavim?. Mokym? metu b?t? derinamos teorin?s paskaitos, darbas grup?se ir dalijimosi ger?ja praktika sesijos.
 • Švietimo bendruomeni? lyderyst?s konferencija skirta geriausi? patir?i? bei praktik? švietimo bendruomen?se pasidalinimui, ?kv?pimui pavyzdžiu bei s?kmi? atskleidimui, skatinant burtis ir aktyviai dalyvauti.
 • Mokymai apie vaiko ir šeimos gerov?s užtikrinimo sistemos ger?j? praktik? Vokietijoje ir Lietuvoje. Dialoguojant apvalaus stalo diskusijoje bus ieškoma galimybi? ger?j? patirt? panaudoti Lietuvos situacijai.
 • Dveji mokymai apie šeimos ir vaiko gerov?s užtikrinimo principus ir konkre?ias metodikas. Ši? mokym? metu su šeimomis dirban?i? NVO, bendruomeni?, valstybini? ir savivaldyb?s institucij? atstovai gal?s išmokti itin svarbi? darbe su šeima ?g?dži?, užtikrinant vaiko ir šeimos saugum?, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizi? ?veik?, agresij? mažinan?i? veiksni? panaudojimo ypatumus.
 • Šeim? NVO vadov? lyderyst?s ugdymas dalyvaujant Pasaulin?je lyderyst?s konferencijoje Lietuvoje. Dviej? dien? renginyje bus ne tik klausomasi pranešim?, bet ir dirbama praktiškai su komanda pagal specialiai renginiui paruošt? medžiag?.

Projekto metu bus atliekama gerosios darbo ?vairiose tarybose ir komisijose praktikos paieška, interviu su NVO ir institucij? atstovais, ši geroji praktika bus apibendrinama ir viešinama spaudoje.

Siekiant susipažinti su tarptautine šeim? atstovavimo praktika ir užmegzti kontaktus su kit? šali? nacionalin?mis ir tarptautin?mis šeim? organizacijomis, projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose.

Projektas vykdomas 2019 metais.

Projekt? finansuoja LR Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija (61 118 Eur).