Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Darželiai brangs arba T?vai duok eur?

2017-02-22

"Susimesti" tualetiniam popieriui ar aukl?toj? algoms praktikoje negali b?ti reikalaujama. Jau kelintus metus iš eil?s savivaldyb? aiškiai formuluoja žini?, kad t?v? rinkliavos darželiuose gali b?ti TIK savanoriškos ir TIK pa?i? t?v? iniciatyva papildomoms reikm?ms. Rinkliavos kaip norma nyksta ir t?vus reketuojan?i? darželi? vis maž?ja. Ta?iau toki? vis yra ir pakankamai gausiai. Kad tai visiškai išnykt?, savivaldyb? jau prieš kelet? met? ?ved? "dienos ugdymo mokest?", kuris iš simbolini? 0,5 lito per šiuos metus išaugo beveik PENKIS kartus iki dabartini? 0,72 Eur. Ta?iau ir j? neužtenka.
Ryt tur?t? b?ti ištransliuota žinia, kad t?vams ugdymo mokestis darželiuose brangs iki 0,86 Eur už kiekvien? dien? (dabar 0,72 Eur). Remtinos šeimos tur?s išimt? ir toliau ir atitinkamai mok?s 0,35 eur (vietoje 0,29 Eur). Tiesa, ši žinia bus papildyta ir savivaldos ind?lio padidinimu.

T.y. pirm? kart? istorijoje savivaldyb?, didindama mokest? t?vams, ir pati žada ?sipareigoti prisid?ti prie ugdymo darželiuose reikmi? tiek pat pagal princip?: nupirkai tualetinio ritin?l?, savivalda perka antr?.

M?s? akimis ži?rint, kol kas yra du esminiai ugdymo mokes?io tr?kumai:

  • NET daugiau nei pus? vaik? ugdymui iš t?v? surinkt? l?š? daželiai išleidžia atlyginimams (34 proc. algos + 21 proc. Sodra). T.y. daugiau nei pus? sumok?t? kasdien?ms vaiko reikm?ms pinig? nepasiekia vaiko tiesiogiai. Arba kitaip - savivaldyb? b?tent tiek neprimoka savo samdomiems darbuotojams, su kuriais sudarytos darbo sutartys;
  • ugdymo mokestis imamas ne tik už tas dienas, kai vaikas sirgo, bet ir už vasaros atostog? metu nedirban?ios ?staigos "ugdymo paslaugas".

Ir pagrindin? b?da - atsakomyb?s už t?v? reketavim? "susimesti" ne labai kas neša, nes aukl?tojos rausdamos prašo, direktor? rausdama teisinasi, o vaikams t.t. darželiuose kaip tr?ko tualetinio, valiklio ar pieštuk?, taip ir tr?ksta. O tos ?staigos, kurios sugeba ne tik sudurti galus, bet ir puikiai apr?pina vaikus žaidimais ir net knygomis iš t? pa?i? niekaip neskatinamos. Dargi baudžiamos, nes ten visuomet didžiausios eil?s, gausiausios grup?s ir n?ra iš ko mok?ti pried? pervargusioms ir viršvalandžius su padidintu darbo kr?viu kompensuoti aukl?tojoms ir šeimininkut?ms.

Tai išsak?me ir susitikime savivaldyb?je. Tai išnaikinti ir sieksime toliau. Ir b?tent tam prašome j?s? palaikymo - b?kite s?moningi vis? pirma patys. Neleiskite j?s? mulkinti ir nesileiskite reketuojami. O apie tokius bandymus informuokite. Jei nenorite savivaldyb?s - bent jau mus. Juk pak?lus mokest? ne?manoma garantuoti, kad l?š? netruks ir jos nebus leidžiamos algoms ir mokes?iams, o ne tiesiogiai vaikams. Tam reikia labai aktyvios prieži?ros.

Reikl?s sau turi teis? reikalauti iš kit?.

Numatomas pos?džio laikas ir teikiamos pataisos - kam ?domu, galite nueiti:
http://www.vilnius.lt/index.php?3319034425

 

Savivaldyb?s informacija apie Darželi? pajamas ir išlaidas. (Prezentacija .pptx formatu)