Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikuÄŤio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uĹľdarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Kreipimasis d?l vaik? psichikos sveikatos ir prieži?ros paslaug? bei Vilniaus krašto regioninio Vaiko raidos centro poreikio

2015-07-29

Vilniaus miesto merui 2015 07 27

Remigijui Šimašiui Vilnius

 

Vilniaus miesto vicemerui

Gintautui Paluckui

KREIPIMASIS D?L VAIK? PSICHIKOS SVEIKATOS IR PRIEŽI?ROS PASLAUG? BEI VILNIAUS KRAŠTO REGIONINIO VAIKO RAIDOS CENTRO POREIKIO

Neformali nevyriausybini? organizacij? koalicija „Už vaiko teises“, vienijanti 13 nevyriausybini? organizacij?, aktyviai veikdama vaiko teisi? apsaugos srityje yra ypatingai susir?pinusi d?l vaik? psichikos sveikatos ir raidos sutrikim? paslaug? infrastrukt?ros Vilniaus mieste. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, psichikos sutrikimai laikomi vienais svarbiausi? vaik? sveikatos sutrikim? išsivys?iusiose Europos šalyse; j? paplitimas svyruoja nuo 8 iki 23 proc., ir nuolat auga. Deja, Lietuvoje vaik? psichikos sveikatos rodikliai yra vieni pras?iausi? tarp ES šali?, kas nestebina matant sovietinio farmakoterapinio poži?rio dominavim? sveikatos apsaugos sistemoje.

Realyb? yra tokia, kad vaik? psichikos sveikatos paslaug? poreikis auga ir Lietuvoje – raidos sutrikim? turin?i? vaik? skai?ius viršija 90 000, ir toliau did?ja. Vilniaus miesto savivaldyb? turi didžiausi? gyventoj? populiacij?, o tuo pa?iu – ir didžiausi? šeim? skai?i?, kurioms reikalinga kompleksin? pagalba vaikui, turin?iam raidos ar kit? psichikos sutrikim?. Nepaisant dar prieš dvidešimt penkerius metus tuometinio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro duoto pažado, kad bus ?steigti regioniniai vaiko raidos centrai, nepaisant 2008 m. patvirtinto (ir 2011 m. tur?jusio b?ti užbaigto) Vaiko raidos centro (toliau – VRC) naujo ženkliai didesnio modernaus korpuso statybos Santarišk?se, kuris tur?jo apimti ir regionin? centr? Vilniaus savivaldybei, situacija ?strigusi ir blog?ja. Stebime beprecedent? gin??, kai Vaiko raidos centro steig?jas ir valdytojas Vš? VUL Santariški? klinikos sugeb?jo apeiti patvirtintus nutarimus ir ne tik nepastatyti suprojektuoto nacionalinio bei regioninio VRC Santarišk?se, bet ir oficialiai si?lo atvirai diskriminacin? sprendim?.

Akivaizdu, kad 2013 m. ruden? ?griuvus neremontuojamam VRC pastato stogui (steig?jas neskyr? l?š? remontui, nes dar 2011 m. VRC iš jo tur?jo išsikelti) Vilniaus m. savivaldyb?je ir visoje Lietuvoje gyvenan?ios šeimos atsid?r? krizin?je situacijoje, nes paslaug? prieinamumas pasiek? sovietin? lyg? – faktin?s eil?s yra 6-8 m?nesiai, nors toks laukimas reiškia skaudžius praradimus d?l laiku negautos pagalbos vaikui ir šeimai. Belieka daryti išvad?, kad Vš? VUL Santariški? klinikos preziumuoja, jog beviltiškoje pad?tyje atsid?rusios šeimos susitaikys su diskriminacija, korupcija, bei atviru ty?iojim?si. Akivaizdu, kad milijonams eur?, kurie buvo skirti vaikams su raidos sutrikimais dingus Santariški? katile, niekas už tai neatsakingas ir neatskaitingas. Daromas spaudimas VRC sutikti su pasi?lymu keltis ? Sveikatos apsaugos ministr?s oficialiai netinkamu pediatrijos paslaugoms teikti pripažint? Vš? VUL Santariški? Pediatrijos korpus?, po to, kai specialistai ir vaikai iš jo bus iškelti ? nauj? korpus?, kuris bus pastatytas – galb?t – 2018 m. Apie regionin? centr? Vilniaus miesto savivaldyb?s šeimoms apskritai nebekalbama, nors jis numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. ?sakyme nr. V-816 „D?l integruotos vaik? ir paaugli? psichikos sveikatos prieži?ros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tokio korupcinio-diskriminacinio viražo, ? kur? vengia (bijo?) gilintis ir aukš?iausi šalies vadovai, dar nesame mat?.

Ta?iau taip pat matome šios kadencijos Vilniaus m. Tarybos, Mero bei Vicemero aktyvias ir progresyvias pastangas modernizuoti savivaldyb? bei jos teikiamas paslaugas, ryšk? vedant? vaidmen? deinstitucionalizacijos procese, skaidr? ir atvir? darb? su ekspertais bei NVO. Labai tikim?s, kad Vilniaus miesto politik? d?mesio nusipelnys klausimai, kod?l vaikai su raidos sutrikimais atvirai diskriminuojami, kaip gali be p?dsako dingti numatyti pastatai bei pinigai, k? daryti trejus metus dešimtims t?kstan?i? šeim? ir k? galima padaryti nedelsiant. Mes tikime, kad jei Vš? VUL Santariški? klinikos bei LR SAM paradoksaliai nebelaiko vaiko raidos sutrikim? gydymo pediatrijos dalimi, jei jie gali apgauti ir diskriminuoti šias šeimas, tai Vilniaus m. savivaldyb?s poži?ris kitoks.

Turint omenyje, kad žal? daugybei vaik? ir šeim? atnešiantys sprendimai priimami dabar, prašome neatid?liotino susitikimo, kurio metu gal?tume aptarti ?manomus variantus. Grei?iausias ir s?žiningai bendradarbiaujant konstruktyviausias variantas b?t? Vilniaus m. sutrikusio vystymosi k?diki? nam? pertvarkymas ? regionin? Vilniaus savivaldyb?s VRC filial?, š? sprendim? ?traukiant ? šiuo metu rengiam? Vilniaus miesto institucin?s globos pertvarkos plan?.

Šalyje vykstant deinstitucionalizacijos procesui, dar 2014 m. vasario 14 d. SADM ministr?s ?sakymu patvirtintame 2014-2020 veiksm? plane d?l per?jimo nuo institucin?s globos prie globos šeimoje ir bendruomen?je teikiam? paslaug? ne?galiesiems ir likusiems be t?v? globos vaikams yra numatyta pertvarkyti sutrikusio vystymosi k?diki? namus Vilniuje. Manome, kad šios ?staigos pertvarka, ?kuriant antrinio sveikatos lygio daugiafunkcin? raidos centr? Vilniaus mieste ne tik b?t? tiesiogin? labai reikalinga pagalba dešimtims t?kstan?i? Vilniaus m. savivaldyb?s šeim?, ta?iau ir gal?t? duoti post?m? poky?iams kituose miestuose, pl?tojant modernias psichikos sveikatos paslaugas, moksliškai pagr?stas terapijas raidos sutrikim? turintiems vaikams, kuriant “atokv?pio” paslaug? sistem? šeimoms ir kitas gyvybiškai reikalingas kompleksines paslaugas.

Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybin?s organizacijos esame pasireng? ši? itin jautri? klausim? aptarimui neatid?liotinai, tad labai tikim?s greitos ir konstruktyvios reakcijos d?l diskusijos artimiausiu metu.

 

Daugiau informacijos:

Lina Sasnauskien?, 8 620 20 665

 

Pagarbiai.

Neformalios nevyriausybini? organizacij? koalicijos „Už vaiko teises“ vardu,

Koalicijos Tarybos pirminink?

SOS vaik? kaim? Lietuvoje draugijos

Vaiko interes? atstovavimo patar?ja

Virginija Pleckevi?ien?

 

Koalicijai pirmininkaujanti organizacija

„Žiburio” labdaros ir paramos fondas

Generalin? direktor? Lietuvai

Kristina Stepanova

 

Neformali nevyriausybini? organizacij? koalicija „Už vaiko teises” – tai 13 nevyriausybini? organizacij? vienijanti koalicija, kurios misija yra skatinti tinkam? vis? vaik? teisi? ?gyvendinim? ir apsaug?.

Vizija – valstyb?, kurioje kiekvienas vaikas turi lygias galimybes pilnai naudotis visomis savo teis?mis.

Koalicija vienija šias nevyriausybines organizacijas:

 1. Žmogaus teisi? steb?jimo institutas
 2. Labdaros paramos fondas „SOS vaik? kaim? Lietuvoje draugija“
 3. „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas
 4. Viešoji ?staiga „Paramos vaikams centras“
 5. Viešoji ?staiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“
 6. Visuomenin? organizacija „Gelb?kit vaikus“
 7. Viešoji ?staiga „Vaik? linija“
 8. Asociacija „Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris“
 9. Lietuvos sutrikusio intelekto žmoni? globos bendrija „Viltis“
 10. Viešoji ?staiga „Šeimos santyki? institutas“
 11. Asociacija „Lietuvos ne?gali?j? forumas“
 12. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
 13. Viešoji ?staiga „Vaiko labui“