Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

KRIZ? BAIG?SI VISIEMS, IŠSKYRUS LIETUVOS VAIKUS

2014-07-01

Vaik? skurdas Lietuvoje vis dar siejamas tik su t?v? priklausomyb?mis ar rizika. Ta?iau vis dažnesnis reiškinys, kai vaikai skursta augdami dviej? dirban?i? t?v? šeimoje, negal?dami tik?tis nei paslaug? nei paramos iš valstyb?s, o vaik? skurdo iš rizikos šeim? s?sajos vis retesn?s.

"Skurd? patirian?i? vaik? skai?ius šalyje - pagrindinis atspindys, kuriame kaip niekur kitur atsispindi valstyb?s ne/vykdomos politikos privalumai ir tr?kumai. Tuo tarpu Lietuvoje skurd? patiria vis daugiau vaik?, nes t?v? pajam? apmokestinimas beveik nesiejamas su išlaikom? vaik? skai?iumi, o valstyb?s finansin? ar paslaugin? parama pasiekiama vis mažesniam vaik? skai?iui' - Vaiko gerov?s komisijoje teig? NAMS valdybos nar? Rasa Žemait?.

Nors, Vaiko gerov?s taryboje formuojant Jungini? taut? vaiko teisi? komiteto rekomendacij? ?gyvendinimo strategij?, pagrindiniu NAMS si?lymu buvo ?traukti ? vaiko gerov?s vertinimo ir paramos skyrimo kriterijus VAIKO SKURDO s?vok?, vaik? skurdas kaip vaiko teisi? pažeidimas vis dar lieka ne?vardintas. Vadinasi, ir priemoni? kovai su juo n?ra numatyta.

Si?lymo skurd? tiesiogiai ?vardinti kaip vien? pagrindini? vaiko teisi? pažeidimo priežas?i? išsig?sta. O k? jau ir kalb?ti apie priemoni? vaik? skurdo mažinimui svarstym?. Kokios gali b?ti teis?s, jei pagrindinis teisi? pažeidimo kriterijus neatsispindi n? vienoje veikloje. Vadinasi, su vaik? skurdu nebus kovojama, o visas strategijos ?gyvendinimas ir v?l suksis apie realiai vaik? gerov? mažai ne?takojan?ius dalykus: pavadinimus, diskusijas, personalo mokymus ir t.t..

Kita tokio trumparegiškumo pasekm? - vaiko teis?s vis dar traktuojamos atskiriant jas nuo artimosios aplinkos - t?v?, glob?j? ar ?t?vi?. Tarsi vaiko teis?s ir j? auginantys asmenys yra dvi paralelin?s svetimyb?s. Tarsi vaiko teis?s r?pi tik institucij? ir ?staig? darbuotojams, o aktualios ir taikomos tik t?v? netekusiems ar ypating? poreiki? turintiems vaikams. Tokiu poži?riu vadovaujantis formuojamos strategijos pasmerktos žlugimui. Juk net Konstitucijoje pirmoji ir svarbiausia atsakomyb?s už vaikus yra priskiriama t?vams. Vadinasi, b?tent jie ir tur?t? aktyviausiai ginti, ?gyvendinti ir atstovauti vaik? teises. Ta?iau visi kovos už vaik? teises keliai kol kas yra nukreipiami institucij? ir ?staig? linkme - stiprinti, pl?toti, mokyti ir šviesti ketinama darbuotojus ir personal?, teis?jus ir policininkus. O štai reikalauti gr?žtamojo ryšio, atsakomyb?s ir užkrauti mokes?i? našt? procesams finansuoti bei naujus ?pareigojimus ar reikalavimus žadama t?vams ir glob?jams.

Belieka tik?tis, kad su laiku t?vai bus suvokiami ne kaip asmenys, pažeidin?jantys vaiko teise, o vaik? gyn?jai ir atstovai, o viceministro duotas pažadas artimiausiu laiku išanalizuoti vaik? skurdo tematik? Vaiko gerov?s taryboje ir papildyti strategij? pagal poreik? bus ištes?tas. B?ten šia viltimi vadovaujantis ir poky?i? tikintis, NAMS iš esm?s pritaria Vaik? teisi? ?gyvendinimo strategijai.

Tuo tarpu NAMS savo veikloje sieks, kad vaik? skurdas m?s? šalyje b?t? suvokiamas ne tik kaip prasig?rusi? ar rizikoje esan?i? t?v? asmenin? problema, bet kaip kiekvien? galinti paliesti gr?sm?, ateit? žudantis blogis, su kuriuo kovoti reikia visomis priemon?mis. Sieksime, kad vaikui skurstant, pagalba b?t? suteikiama laiku ir taikliai, o t?vai ar glob?jai b?t? suvokiami kaip pagrindiniai vaik? teisi? gyn?jai, o ne priešai, nuo kuri? ?vairios tarnybos tur?t? saugoti šalies atžalas.

 

Dokumentas prisegamas.