Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

LR Seimo Peticij? komisija pritaria Išmok? vaikams atk?rimui

2015-03-24

Pirmuoju klausimu buvo priimtas sprendimas tenkinti Rasos Žemait?s peticijoje „D?l Lietuvos Respublikos išmok? vaikams ?statymo pakeitimo" pateikt? si?lym? inicijuoti Išmok? vaikams ?statymo 6 ir 12 straipsni? pakeitim? ir ?teisinti išmokos vaikui mok?jim? kiekvienam šeimoje auginamam vaikui neatsižvelgiant ? šeimos gaunam? pajam? dyd?, ši? išmok? diferencijuoti pagal vaik? amži? ir j? skai?i? šeimoje.

Komisija š? sprendim? pri?m?, atsižvelgusi ? Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos pateikt? nuomon? ir manydama, kad šalies demografin? situacija yra labai bloga, kad valstyb? turi remtis šeimas, auginan?ias vaikus.

2004 m. liepos 1 d. buvo priimtas Išmok? vaikams ?statymas, pagal kur? išmoka vaikui buvo mokama neatsižvelgiant ? šeimos gaunam? pajam? dyd?, ta?iau atsižvelgiant ? šeimoje auginam? vaik? skai?i? ir amži?. Nuo 2004 m. liepos 1 d. išmoka vaikui buvo skiriama ir mokama visiems gausi? šeim? (auginan?i? tris ir daugiau vaik?) vaikams bei vien? ar du vaikus auginan?i? šeim? vaikams iki 7 met?.

Išmokos vaikui ?vedimas vien? ir du vaikus auginan?i? šeim? vyresniems nei 7 met? vaikams buvo vykdomas keliais etapais, atsižvelgiant ? valstyb?s finansines galimybes Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nustatyta tvarka ir terminais: nuo 2006 m. rugs?jo 1 d. išmokos mok?jimas prat?stas vaikams nuo 7 iki 9 met?, nuo 2007 m. rugs?jo 1 d. – vaikams nuo 9 iki 12 met?, o nuo 2008 m. sausio 1 d. išmoka vaikui prad?ta mok?ti visiems vaikams iki 18 met? ir vyresniems, jei jie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.

Ta?iau 2008 m. žymiai pablog?jus šalies ekonominei situacijai, 2008 m. gruodžio 19 d. buvo priimti Išmok? vaikams ?statymo pakeitimai, kuriais remiantis nuo 2009 m. kovo 1 d. išmoka vaikui prad?ta mok?ti vertinant šeimos pajamas: jei vidutin?s bendrai gyvenan?i? asmen? pajamos vienam asmeniui per m?nes? yra mažesn?s negu 1,5 valstyb?s remiam? pajam? dydžio, vaikams nuo gimimo iki 2 met? mokama 0,75 bazin?s socialin?s išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka per m?nes? (97.5 Lt arba 28.24 euro), vaikams nuo 2 iki 7 met? ir gausi? šeim? vaikams iki 18 met? mokama 0,4 BSI (52 Lt) dydžio išmoka. Išmoka gausi? šeim? vaikams mokama, iki kiekvienam vaikui sukaks 18 met?, jeigu vyresni pilname?iai šios šeimos vaikai t?sia mokym?si ne ilgiau kaip iki 24 met?.

Šiuo metu kriz?s metu sumažintos pensijos, socialin?s išmokos ir kompensacijos jau yra atkurtos ? prieškrizin? lyg?, dalis j? jau yra kompensuojama, dalinai yra atkurti neproporcingai sumažinti valstyb?s tarnautoj?, teis?j?, prokuror? ir kit? pareig?n? atlyginimai, iš dalies atkurtos ligos išmokos, atkurta maksimali nedarbo išmoka. Be to, nuo 2015 m. liepos 1 d. planuojama pensijas net didinti.

Tik parama šeimai išlieka minimali, ribota ir nepakankamai efektyvi, t.y. neskatina dirban?i? šeim? dirbti ir patiems išlaikyti save ir savo vaikus.

Vidutiniškai uždirban?i? t?v? vaikai yra diskriminuojami socialiai remtin? t?v? vaik? atžvilgiu, nes už maitinim? mokykloje, užklasin? veikl? b?tina susimok?ti patiems, o tam dažnai papildom? l?š? nelieka d?l sukurtos sistemos, kai parama skiriama pagal pajamas, ne?vertinant b?tin?j? šeimos išlaid? (paskolos, ?sipareigojimai, transporto ?/iš darbo, b?sto išlaikymo, švietimo ir neformalios vaik? veiklos išlaidos ir kt.).

Papildomas neapmokestinam? pajam? dydis (toliau – PNPD) yra simbolinis ir Lietuvoje jis yra vienas mažiausi? Europoje, neužtikrinantis net reali? dirban?i? asmen?, auginan?i? vaikus, poreiki?.

Skurdo rizikoje dažniausiai atsiduria vaikai iki 18 met?. J? skurdo rizikos lygis 2012 m. buvo 20,8 procento ir jau viršija pensinio amžiaus asmen? skurdo rizikos lyg?.

Teis? ? išmok? vaikui Lietuvoje prarandama nuo 7 m. (išimtis taikoma gausioms šeimoms) – n? vienoje Europos šalyje n?ra tokio trumpo paramos vaikams laikotarpio, jei jis n?ra kompensuojamas kitomis priemon?mis (pavyzdžiui, papildomomis mokes?i? lengvatomis). Tuo tarpu nemokamo maitinimo vaikams kreipiamasi kas tre?ioje šeimoje. Vadinasi, kas tre?ias vaikas nuo 7 m. gyvena žemiau skurdo ribos, ta?iau neturi teis?s gauti išmokos vaikui. Maitinimo išlaid? kompensavim? iš biudžeto 2012 m. vidutiniškai per m?nes? gavo 128,5 t?kst. mokini? (apie 31 procentas).

Nuoroda ? sprendim?.