Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Mamos nusivyl? D. Grybauskaite

2010-07-21

Nacionalin? aktyvi? mam? samb?r? priblošk? prezident?s Dalios Grybauskait?s sprendimas palaiminti Seimo priimtas Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo pataisas, pasmerkian?ias skurdui šeimas, ateityje gimdysian?ias vaikus. Teismams d?l jau dabar sumaint? išmok? besiruošian?ios mamos piktinasi, kad nei Vyriausyb?, nei Seimas, nei prezident? nekreip? d?mesio ? samb?rio pasi?lymus d?l motinyst?s išmok? reformos, o pinigai šeimoms karpomi nekompensuojant finansini? praradim? jokiomis kitomis paslaugomis.

Rasa PAULAVI?IEN?
Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio valdybos nar?

Valdios vyrai mums vis primena tarybinius laikus, pabr?dami, kad pagimdiusios mamos po pusme?io išeidavo ? darb? ir negaudavo joki? išmok? u vaikus. Bet jie “pamiršta”, kad tais blogaisiais laikais vaikui iki met? b?davo dykai skiriami visi mišinukai, kad buvo lopšeliai, papildomos atostog? dienos mamoms ir kt.

Yra daugyb? priemoni?, kuriomis galima remti vaikus auginan?ias šeimas, ne vien pinigais. Bet jeigu jau atimate pinigus, tai duokite mums tas priemones šiandien, o ne tada, kai partijos aptars ir pasirašys dar vien? nacionalin? susitarim? d?l b?simos šeimos politikos. Man tai primena susitarim? d?l to, koks bus oras.

Mainant išmokas motinoms, kaip kompensacija priimtas ?pareigojimas Vyriausybei sukurti ikimokyklinio ugdymo pl?tros program?. Kiek toki? program? jau sukurta! O realiai nieko nevyksta. Sukurs dar vien? ir pad?s ? stal?i?.

Man labai li?dna, kad ? moter? - mam? i?rima kaip ? potencial? darbin? arkl?. Vienintel? m?s? valstyb?s kryptis - ?darbinti kuo ilgiau, mok?ti kuo maiau ir paimti kuo daugiau mokes?i?. Tuo tarpu galvoti apie vaik? ateit?, m?s? šalies ir tautos ateit? iš tikr?j? niekam ne?domu.

Lietuva eina priešingu keliu, uuot ?musis ES šalyse jau pritaikytos praktikos: ten mamoms trumpinamas darbo laikas, joms net atitinkamai kompensuojama, kad tik jos nedirbt? ir augint? savo vaikus. Europie?iai jau suvokia, kad pasekm?s, kai vaikai uauga ?staigose, b?na baisios - narkomanija, saviudyb?s ir t.t. M?s? šalyje mogus kaip asmuo, ar tai b?t? vaikas, ar motina, ar senolis, nieko nereiškia.

Rita BALTADUONYT?-LEONIEN?
Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio valdybos nar?

Paramos šeimai Lietuvoje iš esm?s n?ra. Ar inote, kiek sostin?s dareliuose yra laisv? viet? vaikams? T?kstantis. O eil?se t? viet? laukia 14 t?kst. vaik?. Mano vyras tre?i? dien? gimus vaikui su jo gimimo liudijimu nub?go ? darel? ir usiraš? ? eil?. Dabar vaikui 1,5 met?, eil?je jis yra 45-as. Mano vyresn?j? s?n? ? darel? pri?m? 1,5 met?, kai tik išmoko s?d?ti ant puoduko. Dabar lopšeliai panaikinti, atiduoti vaik? ? darel? galima tik nuo dvej? met?.

Laim?, valdia dar nesp?jo pailginti pensinio amiaus ir mano mama, iš?jusi ? pensij? 60-ies, prii?ri an?k?. Jeigu tekt? samdyti aukl?, tur??iau jai atiduoti apie tre?dal? savo atlyginimo.

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija pati atliko tyrim? ir pripaino, kad lietuviai su savo vaikais per dien? vidutiniškai praleidia net visas 7 minutes. Visiškas nulis d?mesio vaikui. O paskui mes stebim?s, kad auga nusikalstamumas, vaikai valkiojasi gatv?mis, palikti be priei?ros. T?vai u tai net baudiami, bet juk vaiko darbo metu vasar? n?ra kur palikti!

Pavyzdiui, išsi?sti paaugl? ? stovykl? 10 dien? kainuoja maiausiai 800 lit?. Prid?jus dienpinigius, išlaidas transportui, susidaro madaug tokia pat suma kaip siun?iant vaik? ? usien?. Vidutines pajamas gaunanti šeima gali išleisti vaik? ? stovykl? kart? per por? met?, labai pasitaupiusi. O jeigu šeimoje auga trys vaikai - iš viso joki? šans?.

Valstyb? iš esm?s daro visk?, kad nustekent? net vidutines pajamas gaunant? mog?, kuris dar bando kabintis ? gyvenim?, gelb?ti savo vaikus nuo skurdo.

Uraš? Alia ZINKUVIEN?

Vakar? Ekspresas