Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaiku─Źio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys u┼żdarytos?

Turi neraminan─Źi┼│ klausim┼│? Para┼íyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Mamos paskai?iavo ätikruosiusô Üeimos politikos skai?ius

2010-07-29

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris (NAMS) kreip?si ? prezident? su prašymu išsamiai išnagrin?ti esam? šeimos politikos situacij? prieš priimant sprendim? d?l motinyst?s/t?vyst?s išmok? ma×inimo.

NAMS panešime teigiama, kad kelerius metus nepagr?stai afišuojamas paramos šeimai dosnumas yra tik politinis blefas bei siekimas šeim? visuomen? apvilkti tramdomaisiais marškiniais vykdant šeimos politikos griovimo strategij?.

Pavyzd×iui, bendra išmok? šeimoms ir vaikams dalis nuo BVP Lietuvoje yra viena ×emiausi? ES ir skiriasi nuo kit? šali? net apie 3 kartus. Socialini? išmok? poveikio šeim? skurdui ma×inti efektyvumas didinant šeim? pajamas – taip pat 3 kartus ma×esnis nei kitose šalyse.

„Auginan?i? vaikus asmen? bei vaik? skurdo lygis – vienas did×iausi? ES, o tai akis bado net Europos komisijai. Skurdo rizikos lygis po socialini? išmok? Lietuvoje visos ES kontekste yra vienas did×iausi? ir siekia 20 proc. Materialini? nepritekli? turin?i? gyventoj? skai?ius Lietuvoje yra 2 kartus didesnis nei kitose šalyse ir gr?smingai auga bei pasiek? tre?dal? šalies gyventoj? (2008 m. jis siek? 27 proc.). Kitose šalyse šis rodiklis turi aiški? tendencij? ma×?ti“, - rašoma pranešime.

Anot NAMS, išmok? vaikams gav?j? skai?ius suma×intas perpus ir yra ma×iausias visoje ES, o pa?ios išmokos vaikams yra nuo 10 iki 30 kart? ma×esn?s nei kitose šalyse. Tuo tarpu pragyvenimo ir b?tin?j? preki? kain? lygis bei išlaidos b?sto išlaikymui jau prieš kelet? met? pasiek?, o kai kur ir gerokai viršija vidutinius ES rodiklius. Minimalus darbo u×mokestis – vienas ma×iausi? ES ir nuo kit? šali? skiriasi apie 6 kartus, vidutinis darbo u×mokestis nuo kit? šali? skiriasi apie 4 kartus.

Galimyb? ugdytis ikimokyklinio ugdymo ?staigose Lietuvoje turi apie 6 kartus ma×iau vaik? nei kitose šalyse. Pajam? mokes?i? ir socialinio draudimo lengvatos – vienos ma×iausi? ES ir nuo kit? šali? skiriasi apie 10 kart?, o daliai pilie?i? apskritai netaikomos.

„Masinis skurdas jau ?siver×? ir ? pilnas šeimas, auginan?ias vaikus. Toki? socialin?s pašalpos gav?j?, kuri? pajamos asmeniui šeimoje neviršija 350Lt/m?n., skai?ius per metus išaugo 10 kart?. Tiek prezident?, tiek Seimas, tiek Vyriausyb?, tiek Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, apeidami Lietuvos šeim? realijas ir pragyvenimo lyg?, sutikdami su vienintel?s efektyviau nei ES šalyse veikian?ios priemon?s ma×inimu, nenumatant joki? kit? galim? priemoni? kompensuojant faktiškai neegzistuojan?ios šeimos politikos tr?kumus, išreišk? po×i?r?, jog, tik?tina, jiems ner?pi liekan?ios šalyje šeimos, bandan?ios išgyventi iš s?×iningai gaunam? pajam?“, - piktinosi mamos.

Išplatintame pranešime taip pat piktinamasi, kad vald×ia skubos tvarka priima sprendimus, kurie nepagr?sti skai?iavimais ir analize. Ir nors prezident? viešai yra išreiškusi troškim? skatinti disput? tarp valdan?i?j? ir pilie?i?, real?s veiksmai liudija visiškai priešingus poslinkius. ?statymai ir toliau priimami neskaidriai ir pa×eid×iant nustatytas proced?ras.

„Matome, jog sk?stan?i?j? gelb?jimas tikrai tapo pa?i? sk?stan?i?j? reikalu. Telieka arba palikti sk?stant? laiv?, arba visomis išgal?mis lopyti atsiradusias skyles bei semti laiv? skandinant? vanden?. Kitu atveju laivas nusk?s, prie kranto taip ir nepriart?j?s, nes jo neliks kam irkluoti, o palank?s v?jai rinkos vandenyne nenumatomi. Tod?l nuosekliai reikalausime, jog m?s? šalis b?t? pilnateis? ES nar? taip pat ir socialin?s politikos r?muose. Visos išvardintos tr?kstamos ar minimalios paramos šeimoms priemon?s turi b?ti realios, o ne deklaratyvios“, - teigiama pranešime.