Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

NEPAINIOKIM DRAUSM?S IR BAUSM?S

2017-01-13

Taip kiekvienas m?s? galvojame apie vaik? aukl?jim?, kai sakome, jog vaikai turi ne tik teises, bet ir atsakomybes (pareigas).

Ta?iau taip pat galima vertinti ir valdios santyk? su pilie?iais. Kaip ir pilie?i? su valdia. Tod?l si?loma ?teisinti smurto prie vaikus s?vok?, palaikyti j? ar jai prietarauti nulemia poi?ris.
...

"Juk abi ios s?vokos gali b?ti naudojamos diskusijoje tiek apie vaiko aukl?jimo (smurtinio ar ne bet kuriuo atveju) procesus, tiek apie konkre?iai ias ?statymo pataisas" - sako Rasa emait?.

S?vokos (apibr?imo) ?teisinimas yra DRAUSM?, o tai kad ji nevirst? BAUSME teks gerokai pasistengti darbo grup?se kai bus ruoiamos ios s?vokos ?gyvendinimo priemon?s. Tod?l prietaraujantys s?vokos ?teisinimui t?vai elgiasi kaip vaikai, maitaujantys prie drausm?, nors patys i t? vaik? reikalauja b?tent jos.

Tokiu pat b?du galima vertinti ir valstyb?s ?sipareigojimus prie pilie?ius. ?ia taip pat valios paisyti drausm?s ne per daugiausiai. Patirtis rodo, kad didiausias ios pataisos prieininkas ir sumaities k?l?jas galimai t?no u vaik? apsaug? atsakingoje ministerijoje (Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija), nes b?ten i ios ministerijos bus galima reikalauti darbo rezultat?, apsaugant vaikus nuo skurdo ir atskirties.

Ar taip ir liks at?jus naujiems ir poky?ius ad?jusiems?
Ar vis tik sausio 13 ?vyki? min?jimo ivakar?se uteks politin?s valios ?teisinti didiausi? laisv?s laim?jim? - atsakomyb? u silpniausius.

Daugiau informacijos NVO koalicijos "U vaiko teises" praneime