Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

NVSC rugs?jo 25 d. 12 val. organizuoja kampanijos pristatymo spaudos konferencij?

2018-09-25

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris nuosekliai reikalauja paslaug? ugdymo ?staigose kokyb?s. ? ugdymo proces? taip pat ?eina ir vaik? saugumo bei sveikatos klausimai. Ypa? aktualiais jie tapo po Vaiko teisi? apsaugos ?statymo naujos formuluot?s ?sigaliojimo kur smurto prie vaikus s?vokoje yra ?teisintas ir vaiko nepriei?ros kriterijus. Asociacijos nuostatose vaiko teisi? reikalavimai vertinami visuomet vienodai ir visiems, nepaisant kas yra t? reikalavim? vykdytojai - t?vai ar institucijos. Maa to, manome, jog institucijos turi b?ti ne tik t? reikalavim? vykdytojos, bet ir visokeriopai informuoti t?vus apie tai kaip maksimaliai garantuoti vaiko teisi? ?gyvendinim? eimoje.

Tod?l palankiai vertiname Nacionalinio visuomen?s sveikatos centro prie SAM iniciatyv? Vilniaus mieste prad?ti ugdymo ?staig? ir vietimo paslaug? tiek?j? saugos sveikatai vertinim?. Raginame visas mamas ir t?velius dalintis pastabomis ir id?jomis kaip ?staigos gal?t? tinkamiau r?pintis vaik? sveikata, kokios informacijos tr?ksta t?vams ir su kokiais tr?kumais susiduriame, patik?dami savo vaikus ugdymo paslaug? teikian?ioms ?staigoms. Tik bendradarbiaujant visi drauge galime vaiko teisi? baub? perkeisti ? tikr? vaiko saugum? ir gerov? garantuojan?i? priemon?.

Informuojame, kad Nacionalinis visuomen?s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo rugs?jo 25 d. pradeda vaik? ugdymo ?staig? ir vietimo paslaug? tiek?j? saugos sveikatai vertinim? Vilniaus mieste. Tuo siekiame atkreipti d?mes? ? problemas, galin?ias tur?ti ?takos vaik? sveikatai, bei sutelkti skirtingas organizacijas ir t?vus siekiant gerinti vaik? saugos sveikat?.

NVSC rugs?jo 25 d. 12 val. organizuoja kampanijos pristatymo spaudos konferencij?, tod?l nor?tume pakviesti Jus prisijungti ir dalyvauti kampanijos pristatymo spaudos konferencijoje ir pateikti savo ?valgas apie NVSC rengiam? kampanij? bei jos svarb? ir naud?.

Daugiau apie tai prisegtame kvietime.