Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaiku─Źio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys u┼żdarytos?

Turi neraminan─Źi┼│ klausim┼│? Para┼íyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Palankesn?s s?lygos ma×iesiems dar×eliams

2010-05-31

 

Rasa Paulaviciene

Juliaus Kalinsko/„15 minu?i?“ nuotr.  / R.Paulavi?ien?s manymu, ma×ieji dar×eliai skatins mamas anks?iau gr?×ti ? darb?.

Naujuosiuose Vilniaus mikrorajonuose apsigyvenusiems t?vams tenka sukti galv?, kur savo at×alas leisti ? vaik? dar×el? ar mokykl?. J? miesto pakraš?iuose tr?ksta, o esan?ios ugdymo ?staigos perpildytos. Palengvintos naujosios higienos normos, kurios ?sigalios nuo liepos 1 dienos, atvers galimybes lengviau steigti ma×as mokyklas ir vienos ar keli? grupi? vaik? dar×elius.

Anot Vilniaus švietimo departamento direktoriaus Gintaro Alfonso Petronio, toki? grie×t? higienos norm? švietimo ?staigoms netur?jo n? viena Europos S?jungos šalis. „Dabar bandoma palengvinti normas, tam ?takos tur?jo ir ekonomikos kriz?. Dauguma Lietuvos mokykl? taip ir nesugeb?jo pagal sen?sias higienos normas gauti privalomojo higienos paso. Norint ?gyvendinti visus reikalavimus b?tinos did×iul?s investicijos, o j? n?ra“, – teig? G.A.Petronis.

 

 

Steigti norima

 

Palengvintos higienos normos atvers galimybes steigti ir ma×us vaik? dar×elius. „? mane kelis kartus per m?nes? kreipiasi asmenys, norintys kurti ma×us dar×elius. Jie paprastai jau turi patalpas, yra numat? galimus mokes?ius, surink? vaik? grupes, tereikia gauti leidim? tok? dar×el? steigti“, – sak? G.A.Petronis

Apie toki? dar×eli? b?tinyb? kalba ir Aktyvi? mam? samb?rio atstov?s, aktyviai dalyvavusios svarstant ir tvirtinant nauj?sias higienos normas. Anot Rasos Paulavi?ien?s, vaikams, ypa? ma×iesiems iki 3–4 metuk?, kur kas saugiau lankyti tokius ma×us dar×elius negu didelius su daugybe grupi? ir vaik?.

„Higienos normos yra tik vienas ×ingsnis. Kad tokie dar×eliai atsirast?, reikia keisti Aplinkos ministerijos patvirtintas nuostatas, kokiu pagrindu kei?iama pastat? paskirtis. Norint atidaryti ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo ?staig? gyvenamosiose patalpose, šiuo metu privalu pakeisti pastato paskirt?, o tai ilgas ir finansiškai brangus procesas. Buvo kreiptasi su prašymu leisti steigti tokias ?staigas nekei?iant pastato paskirties, bet gautas neigiamas atsakymas, tod?l procesas pristabdytas“, – teig? R.Paulavi?ien?.

 

Skatins gr?×ti ? darb?

 

Aktyvi? mam? samb?rio mamos ?sitikinusios, kad ?steigus tokius dar×elius kur kas daugiau mam? nor?s anks?iau gr?×ti ? darb?, nes atsiras galimyb? derinti trumpalaik? darb? ir vaiko prie×i?r?. Vadinasi, ma×esnei mam? daliai reik?s mok?ti motinyst?s išmokas. „Ta?iau tokie dar×eliai  nuostolingi, tod?l be ikimokyklinio ugdymo krepšelio vargu ar kas nors ims juos kurti. Tai gal?t? b?ti pavien?s iniciatyvos, bet tokie ma×i dar×eliai netapt? tradicija, kaip yra kitose ES šalyse. Samb?ris siekia, kad ikimokyklinio ugdymo krepšelis atsirast? ir keliaut? paskui kiekvien? vaik?, kaip turime mokinio krepšel?“, – apie b?tinyb? keisti nusistov?jus? finansavim? sak? R.Paulauskien?.

Ma×? dar×eli? labiausia reikia nauj?j? rajon? gyventojams ir jie gal?t? b?ti steigiami, Švietimo departamento vadovo nuomone, net ir dabar tuš?iuose biur? patalpose. „Band?me diskutuoti apie galimyb? tokiose patalpose atsirasti mokykloms, bet mokykla yra mokykla, jai reikalingos atitinkamos patalpos: klas?s, sporto sal?s ir visa kita. O vaik? dar×eliai gal?t? b?ti ten steigiami, tai padaryti papras?iau: viena patalpa – ×aidim? kambarys, kita – miegamasis. Išlieka problema, kur vaikus išvesti ? lauk?. Pagal sen?sias higienos normas buvo privalu tur?ti tam tikr? teritorij?. Dabar numatyta, kad galima tur?ti ir toliau esan?ias ×aidim? aikšteles, svarbu, kad vaikai b?t? saugiai ? jas palyd?ti ar net nuve×ti“, – teig? G.A.Petronis.

 

Balsiuose mokykla bus

 

Ne vienus metus naujos mokyklos laukiantys Balsi? vaikai gali d×iaugtis, nes mokykla bus prad?ta statyti jau šiemet arba v?liausiai kit? met? prad×ioje. Pagal priva?ios partneryst?s projekt? statoma mokykla kainuos apie 30 mln. Lt, o statytojai tur?s pasir?pinti ne tik sienomis ir suolais, bet ir kompiuteriais, kabinet? ?ranga, knygomis bei tolesne mokyklos prie×i?ra. U× tai Vilniaus savivaldyb? 23 metus kasmet statytojams mok?s 8 mln. Lt.

 

Publikuota: 2010 gegu×?s 31d. 06:30 Autorius: Violeta Grigali?nait? Laikraštis „15 minu?i?“