Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaiku─Źio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys u┼żdarytos?

Turi neraminan─Źi┼│ klausim┼│? Para┼íyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Parama motinystei/t?vystei Lietuvoje: gausyb?s ragas ar skurd×iaus iÜmalda?

2010-07-25

2010 m. liepos 10 d. asociacija ,,Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris“ (toliau – NAMS) kreip?si ? Prezident? su prašymu išsamiai išnagrin?ti esam? Šeimos politikos kompleksin? situacij? prieš priimant sprendim? d?l motinyst?s / t?vyst?s išmok? ma×inimo (o realiai – d?l finansavimo trumpinimo iki met?). Pateiktame dokumente buvo išsamiai ?vardinama reali (o ne falsifikuotai pritempta pagal politik? poreikius) šeimos politikos situacija m?s? šalyje lyginant su kitomis ES šalimis.
Kelerius metus nepagr?stai afišuojamas paramos šeimai dosnumas (ilgiausiai, daugiausiai ir efektyviausiai) yra tik politinis blefas siekiant apvilkti šeim? visuomen? tramdomaisiais marškiniais vykdant šeimos politikos griovimo strategij?.
Faktai (išsamiau – priede):
• Bendra išmok? šeimoms ir vaikams dalis nuo BVP Lietuvoje yra viena ×emiausi? ES ir skiriasi apie 3 KARTUS;
• Socialini? išmok? poveikio šeim? skurdui ma×inti efektyvumas didinant šeim? pajamas - 3 KARTUS ma×esnis nei kitose šalyse ; auginan?i? vaikus asmen? bei vaik? skurdo lygis - vienas did×iausi? ES, o tai akis bado net Europos komisijai;
• Skurdo rizikos lygis po socialini? išmok? Lietuvoje visos ES kontekste yra vienas did×iausi? ir siekia 20%; materialini? nepritekli? turin?i? gyventoj? sk. Lietuvoje yra 2 KARTUS didesnis nei kitose šalyse ir gr?smingai auga bei pasiek? tre?dal? šalies gyventoj? (2008m. 27%), kai kitose šalyse turi aiški? tendencij? ma×?ti;
• Išmokos vaikams – gav?j? sk. suma×intas per pus ir yra ma×iausias visoje ES, o pa?ios išmokos vaikams yra nuo 10 iki 30 KART? ma×esn?s nei kitose šalyse;
• Ikimokyklinio ugdymo garantija kiekvienam vaikui – Lietuvoje galimyb? ugdytis ikimokyklinio ugdymo ?staigose turi apie 6 KARTUS ma×iau vaik? nei kitose šalyse.
• Pragyvenimo ir b?tin?j? preki? kain? lygis bei išlaidos b?sto išlaikymui jau prieš kelet? met? pasiek?, o kai kur ir gerokai viršija vidutinius ES rodiklius (prisidengti Lito ir Euro santykiu nebeišeina...);
• Minimalus darbo u×mokestis – vienas ma×iausi? ES ir nuo kit? šali? skiriasi apie 6 KARTUS;
• Vidutinis darbo u×mokestis - vienas ma×iausi? ES ir nuo kit? šali? skiriasi apie 4 KARTUS;
• Pajam? mokes?i? ir socialinio draudimo lengvatos - vienos ma×iausi? ES ir nuo kit? šali? skiriasi apie 10 KART?, o daliai pilie?i? apskritai netaikomos;
• Masinis skurdas jau ?siver×? ir ? pilnas šeimas, auginan?ias vaikus. Toki? socialin?s pašalpos gav?j? sk. (pajamos asmeniui šeimoje neviršija 350Lt/m?n.) per metus IŠAUGO 10 KART?.
Tiek J.E. Prezident?, tiek Seimas, tiek Vyriausyb?, tiek Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, apeidami Lietuvos šeim? realijas ir pragyvenimo lyg?, sutikdami su vienintel?s efektyviau nei ES šalyse veikian?ios priemon?s ma×inimu per pus? nenumatant joki? kit? galim? priemoni? kompensuojant faktiškai neegzistuojan?ios šeimos politikos tr?kumus, išreišk? po×i?ri, jog, tik?tina, jiems ner?pi:
Nei liekan?ios šalyje šeimos – nei vaikai, nei t?vai, nei senoliai – bandan?ios išgyventi iš s?×iningai gaunam? pajam?;
Nei motin? bei t?v? pastangos išlaikyti save, vaikus bei mokant mokes?ius – senolius ir valstyb?;
Nei išmok? motinystei (t?vystei) prigimtis, svarba ir b?tinumas neturint kit? gimstamumo skatinimo alternatyv?;
Nei skai?iavimais ir analize nepagr?st? sprendim? priimin?jimas ypatingos skubos tvarka;
Nei tai, kad ?statymai priimami neskaidriai ir pa×eid×iant nustatytas proced?ras;
Nei J.E. deklaruotas siekis reformuoti, o ne sugriauti s?kmingai veikian?i? sistem? bei begimstan?i? palanki? šeimai politik?;
Nei J.E. kalbose išreikštas troškimas skatinti disput? tarp valdan?i?j? ir pilie?i?: real?s veiksmai liudija visiškai priešingus poslinkius.
Matome, jog sk?stan?i?j? gelb?jimas tikrai tapo pa?i? sk?stan?i?j? reikalas. Telieka arba palikti sk?stant? laiv?, arba visomis išgal?mis lopyti atsiradusias skyles bei semti laiv? skandinant? vanden?. Kitu atveju laivas nusk?s prie kranto taip ir nepriart?j?s, nes jo neliks kam irkluoti, o palank?s v?jai rinkos vandenyne nenumatomi.
Tod?l nuosekliai reikalausime, jog m?s? šalis b?t? pilnateis? ES nar? taip pat ir socialin?s politikos r?muose. Visos išvardintos tr?kstamos ar minimalios paramos šeimoms priemon?s turi b?ti realios, o ne deklaratyvios. Tik taip bus ?gyvendintas Konstitucijoje ?vardintas šeimos kaip valstyb?s pagrindo principas.
Su pagarba
Asociacijos prezident?
Reda Starkuvien?