Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

PARENGTOS REKOMENDACIJOS ŠEIMOS ?SIPAREIGOJIM? IR DARBO SANTYKI? SISTEMAI TOBULINTI.

2021-01-05

NAMS užsakymu atlikto tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti: dirban?i? šeim? poži?ris ? šeimos ir darbo santyki? derinimui reikalingas priemones kiek netik?tai kei?iasi net ir trumpuoju laikotarpiu. Išgyvenus pirm? karantin? ir beprasidedant antrajam, j? galimai ?takoja didesn?s galimyb?s susirasti darb? vasaros sezono metu, daugiau galimybi? gauti vaik? prieži?ros paslaugas atostogaujant vienam iš t?v? ar vaikus priži?rint seneliams ar pirmo karantino pasekm?je t?vams turint daugiau galimybi? dirbti nuotolini? b?du.

Atsižvelgiant ? tyrimo rezultatus, NAMS pareng? rekomendacijas:

  • Rekomenduojame t?stin?, sisteming? ir pakartotin? NAMS atlikto tyrimo pavyzdžiu Š?DS derinimo prioritet? analiz? (visuomen?s, darbdavi? ir atskirai dirban?i? t?v? nuomon?s tyrimus). Duomen? atsekamumui ir sistemos poky?i? efektyvumui, taiklumui ir lankstumui užtikrinti (nuosekli? analiz? svarbu atlikin?ti bent du kartus ? metus ir pagal galimybes t?sti bent kelis metus iš eil?s arba iki Š?DS derinimo problematika išliks aktuali siekiant ES šeimos politikos gair?se numatyt? tiksl?. T?stini? duomen? pagalba bus kuriama efektyvi, lanksti, taikli, ly?i? lygyb? ?galinanti ir maksimaliai motyvuojanti dirbti Š?DS sistema.
  • Rekomenduojame siekiant sumažinti atotr?k? tarp pageidaujamo Š?DS derinimo prioritet? ir praktikos taip pat išnagrin?ti visuomen?s nuostat? ir taikomos praktikos priežastis. Ženkliai didesn? visuomen?s dalis (62-72 proc. apklaust?j?) pagrindine Š?DS derinimo priemone renkasi abiej? t?v? vienod? atsakomyb? už vaik? prieži?r?, ta?iau praktikoje bent vien? valand? tokiai prieži?rai beveik tris ketvirtadaliai atsakomyb?s atitenka moterims. Siekiant mažinti š? atotr?k?, b?tina analizuoti jo priežastis ir inicijuoti j? mažinim?, sudarant galimybes norintiems prisiimti vienodas atsakomybes už vaik? prieži?r? be šalutini? nuostoli? šeimos biudžetui ar karjeros planavimui.
  • Siekiant Š?DS derinimo poky?i? švietimo sistemoje, rekomenduojame inicijuoti diskusijas apie ugdymo paslaug? prieinamum?, efektyvum? ir ?kainius. NAMS atliktas tyrimas leidžia teigti, kad jie ?takoja asmenines paskatas dirbti, šeim? gerov?, kurias galime vertinti ne siaurai kaip švietimo sistemos tiksl? siek?, bet pagr?stai matant j? ?tak? ?sitraukimui ? darbo rink? ir ekonomikos augimui.
  • Siekiant sumažinti neigiam? pandemijos poveik? darbuotojams, turintiems vaik?, svarbu bendradarbiaujant su profesin?mis s?jungomis, darbdavi? atstovais ir dirban?i? šeim? interesus atstovaujan?iomis organizacijomis, parengti ir kuo pla?iau paviešinti nuotolinio darbo rekomendacijas, praktin? vadov? su kit? šali? ?gyvendinamomis priemon?mis bei patarimais tiek darbdaviams, tiek darbuotojams (TDO rekomendacij? pavyzdys). Labai svarbu, kad šis praktinis vadovas pasiekt? kuo daugiau asmen?, tod?l rekomenduotina viešinimui naudoti visi šeimoms patrauklius informacijos šaltinius, naudojant ne tik profesini? s?jung? ar darbdavi? organizacij? galimybes. Taip b?t? užrikrinamas dirban?i? asmen? interes? atstovavimo poreikis, nes Lietuvoje profesin?ms s?jungoms priklauso tik labai nedidel? dalis dirban?i?.
  • Siekiant išlaikyti ir pl?toti ypating? d?mes? vienodai atsakomybei už Š?DS derinim? šeimoje, b?tina skatinti praktiškai taikomas kasdienyb?je priemones, mažinan?ias neatlygintinos asmen? prieži?ros ir nam? ruošos netolygumus tarp ly?i? vadovaujantis TDO rekomendacijomis (pvz.: tikslinis darbuotoj? ?sitraukimas ir k?rybines iniciatyvas, vadov? vyr? gerosios patirties viešinimas, socialin?s žiniasklaidos kampanijos, vidiniai tinklaraš?iai ar nuotraukos, vaizdo ?rašai ir kt).
  • Siekiant kokybiško dirban?i? ir vaikus auginan?i? interes? atstovavimo, informacijos rengimui, pritaikymui Lietuvos darbo rinkos ir dirban?i? asmen? poreikiams bei sklaidai aktyviai telkti ne tik socialiniame dialoge dalyvaujan?ias profesines s?jungas ir darbdavi? atstovus, bet ir t?v? interesus atstovaujan?ias nevyriausybines organizacijas atsižvelgiant ? 2019 m. NAMS teiktus tyrimais gr?stus pasi?lymus.
  • Siekiant sumažinti mokestin? našt? dirban?ioms ir vaikus auginan?ioms šeimoms bei atkreipiant d?mes? ? mokes?i? naštos dyd? didžiausi? gr?sm? patirti skurd? šeimos sud?ties pagrindu, rekomenduojame inicijuoti diskusijas apie mokestin?s naštos darbo pajamoms mažinim? atsižvelgiant ? pagr?stai išlaikom? asmen? šeimoje skai?i?. NAMS atlikto tyrimo duomenys leidžia teigti, kad ši kaip Š?DS derinim? ?galinanti priemon? dažniausia pasirenkama tarp mažiausias pajamas turin?i? asmen?, vieniš? t?v? ar gyvenan?i? kaimo vietov?se asmen?. Toks išskirtinis t?v? d?mesys mokes?i? naštai dirban?i? t?v? pajamoms ?rodo, kad ši priemon? gal?t? b?ti svarstoma kaip galimai efektyviausia pagalba dirban?ioms ir vaikus auginan?ioms ypatingomis s?lygomis šeimoms.
  • Rekomenduojama svarstyti priemones kaip skatinti darbdavius ?gyvendinti TDO rekomendacijas ypa? darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai kurti bei pl?toti (pvz.: valdyti nuotolinius darbuotojus pagal rezultatus, o ne sutelkiant d?mes? ? j? darbo valand? skai?i? ar konkre?ius tvarkaraš?ius) bei inicijuoti diskusijas aukš?iausiame politiniame lygmenyje bei visuomen?je apie toki? priemoni? pasirinkimo poreik? bei efektyvumo didinim?.

 

Daugiau informacijos apie tyrim? rasite šiame dokumente.