Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

PASLAUGAS BIUDŽETO L?ŠOMIS GAUS TIK DIRBANTYS?

2014-03-31

Jau kelios kartos vaik? nežino, ar j? t?vams pavyks rasti lob? – viet? Ikimokyklinio ugdymo ?staigoje arba liaudiškai - Darželyje. Maž? vaik? didel?s problemos stumdomos nuo ministerijos ? savivaldos atsakomyb? ir atgal. Finansavimas nedidinamas nei iš valstyb?s, nei iš savivaldos kišen?s, naujos vietos nekuriamos, o Europos ir kit? tarptautini? vertintoj? baksnojimai ? švietimo sistemos tr?kumus tr?nija valdinink? stal?iuose.

Kadangi situacija pastaruoju metu ypa? aktuali, o dirban?ios, mokes?ius mokan?ios ir vaikams vietos negaunan?ios šeimos vis aktyviau kovoja už savo teises, ? ši? problem? atkreip? d?mes? ne tik vietos, bet ir didieji politikai. Seimo narys „tvarkietis" Remigijui Žemaitaitis si?lo Švietimo ?statymo patais?. Tikslas kilnus: vis? pirma paslaugas teikti tiems, kas už tas paslaugas moka – t.y. dirbantiems ir mokes?ius mokantiems. Vienas dirbantis, ar du nedirbantys tokiu atveju Darželi? savo atžaloms tik?tis, tarkime, Vilniuje, apskritai netur?t?. Juk viet? skai?ius Darželiuose nepadid?s d?l naujai si?lomos tvarkos.

Šio konkretaus si?lymo atveju einama lengviausiu keliu, iš esm?s nekei?iant susidariusios situacijos. Juk tokiu atveju vien? problem? sprendžiant, atsirast? aib?s kit?. K? reiškia s?voka „dirbantys t?vai"? Juk yra t?v? ir ?kinink?, ar turin?i? ne su darbo santykiais susijusi? pajam?. Kaip traktuoti išsiskyrusi? t?v? eiliškum?? Jei t?vai išsiskir?, bet abu dirba – gali tik?tis pirmos vietos? K? daryti tuo atveju, kai, anot Švietimo ?statymo, ikimokyklinis ugdymas turi b?ti vaikui teikiamas privalomai. Juk rizikos šeimoje badaujantis ir egzistuojantis vaikas be ugdymo yra pasmerkiamas tokiai egzistencijai be joki? prošvais?i?. Ir kaip su tokiais vaikais pirmoje klas?je mokysis jau praprus? Darželiuose dirban?i?j? t?v? vaikai? Gal tuomet kursime jiems atskiras mokyklas – rezervatus? Gal? gale kaip užtikrinti darbo ieškan?iam t?vui ar motinai galimyb? nuvykti ? darbo pokalb? ar Darbo birž? ir kas garantuos, kad jam / jai susiradus darb?, viet? Darželyje atsiras jau kit? pirmadien??

?statymuose numatyta, jog b?tent savivalda turi r?pintis mažaisiais savo teritorijos pilie?iais ir užtikrinti jiems b?tinas paslaugas bei vaiko teisi? prieinamum?. Ta?iau savivaldai vaikai – tik didelis galvaskaudis. Tai ?rodo statistiniai duomenys. Lietuvoje nuolat gyvena apie 145 000 ikimokyklinuk?. O štai ?staigas lanko tik apie 100 t?kst.. Vadinasi, tre?dalis vaik? m?s? šalyje ugdomi namuose ar kažkur kitur. Ir tai toje šalyje, kur net ir esamam vienam didžiausi? moter? aktyvavimui darbo rinkoje, vaik? skurdas yra taip pat vienas didžiausi?. Tai toje šalyje, kur, norint bent santykinai apsaugoti vaikus nuo bado ir šal?io, b?tina dirbti abiems t?vams net ir tuo atveju, kai Darželis lieka nepasiekiama ar net neprašoma svajone

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris, kurio veiklos d?ka Darželi? problematika pastaruoju metu suaktualinta ypatingai, iš esm?s pritaria tik b?tinybei pagaliau imtis perži?r?ti Ikimokyklini? paslaug? teikimo sistemoje vykstan?i? betvark? (tvarka juk nepavadinsi).

Vis? pirma tur?t? b?ti ?gyvendinta prievol? savivaldyb?ms teikti b?tin?sias paslaugas. Savivalda turi suvokti, kad savivaldyb?s l?š? skirstyme toki? paslaug? finansavimas turi tapti prioritetu. T.y. kiekvienas, paraš?s prašym? vesti vaik? ? daržel?, tur?t? vienu ar kitu b?du t? paslaug? gauti. Ir šiam sprendimui nereikalingi statyb? milijonai ar nenusakomas laikotarpis. Si?lomas tarpinis sprendimas – t.y. dalinis paslaugos finansavimas kai n?ra galimyb?s suteikti Valstybinio darželio, o jo b?tinai reikia (dirbama ar vystoma kita veikla).

Esminiai poky?iai Ikimokyklinio ugdymo sistemoje b?tini, o kosmetinio pob?džio grimas ar „labesni?" vaik? stumdymas galimas tik ?sivardinant visas b?simas neigiamas pasekmes ir sunkumus. Pri?mus ?statymo patais? ir išmetus dal? vaik? iš sistemos, bus nebe laikas galvoti, k? daryti su skurdui, tamsai ir nusikaltimams pasmerktais vaikais. Juk n? vienas išmintingas t?vas nesielgt? su vaikais taip, kaip ketina elgtis ?statymo pataisos autorius – s?kming? vaik? glostyti ir knygeles jam skaityti, o b?doje esant? palikti nežinioje ir be d?mesio.