Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Protesto akcija prieš mokslo met? ilginim? Ar ilgiau yra geriau?

2017-04-10

Balandžio 10 d., 11.30 val., prie Švietimo ir mokslo ministerijos
Protesto akcija prieš mokslo met? ilginim? „Ar ilgiau yra geriau?"

Švietimo bendruomen? labai susir?pinus d?l Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) plan? ilginti mokslo metus. Lietuvos švietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos (LŠDPS), Vilniaus švietimo profesin?s s?jungos ir asociacijos „Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris" surengtos apklausos, kurioje dalyvavo 15 600 švietimo darbuotoj?, moksleivi? ir t?v?, rezultatai rodo, jog visuomen?s ne?tikina ministerijos argumentai, kad didesnis mokymosi dien? skai?ius pagerins ugdymosi kokyb? ir mokymosi rezultatus.

Nepaisant to, Švietimo ir mokslo ministerija ketina ir toliau lipti per t?v?, mokytoj? ir mokini? galvas bei ?teisinti savo užma?ias. Ministerijos organizuojamos viešosios konsultacijos rengiamos tik patiems valdininkams tinkamu metu, kai vyksta pamokos, o t?vai b?na darbe, tod?l suinteresuoti asmenys: mokytojai, ugdymo ?staig? vadovai, t?vai bei mokiniai jose dalyvauti negali.

Tod?l balandžio 10 d. patys rengiame vieš?sias konsultacijas d?l mokslo met? ilginimo prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vyriausyb?s. Susitikti su mokytojais, mokiniais ir t?vais iš visos Lietuvos bei padiskutuoti apie priemones, kurios iš ties? gal?t? pagerinti m?s? šalies švietimo kokyb?, pakviesta ir švietimo ir mokslo ministr? Jurgita Petrauskien?.

Viešosios konsultacijos „Ar ilgiau yra geriau?" pradžia – 11.30 val. prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Po to keliausime prie Vyriausyb?s, kur reikšdami savo nepasitenkinim? reikalausime susilaikyti nuo netinkamu laiku darom? sprendim? ir spr?sti aktualias švietimo sistemos problemas. Valdžios institucijoms bus ?teikti raštai d?l nepritarimo Vyriausyb?s planams ilginti mokslo metus.

Švietimo bendruomen? yra ?sitikinusi, jog pirmiausia turi b?ti skirtas papildomas finansavimas neformaliam ugdymui, perži?r?tos mokymo programos, atlikti kiti darbai, kurie turi ?takos lankomumo gerinimui, motyvacijos skatinimui, ir tik po to gali b?ti svarstoma galimyb? ilginti mokslo metus.

Švietimo bendruomen? remia ir protesto akcij? prieš mokslo met? ilginim? palaiko Nacionalinis pareig?n? profesini? s?jung? susivienijimas, Transporto darbuotoj? profesini? s?jung? federacija ir Muitin?s darbuotoj? profesin? s?junga.