Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Skurde — kas ketvirtas vaikas

2010-06-30

   Auginan?i? vaikus asmen? bei vaik? skurdo lygis yra vienas iš didžiausi? Europos S?jungoje. Kas ketvirtas vaikas Lietuvoje gyvena skurde. Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris, atsižvelgdamas ? Europos Komisijos Spaudos ir komunikacijos generalinio direktorato pateikt? ataskait?, kurioje skelbiama, jog Lietuvai b?tina užtikrinti socialin? param? šeimai, ir Valstyb?s priimtus neargumentuotus sprendimus d?l d?l Lietuvos Respublikos Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo, kreip?si i Lietuvos Resupublikos Prezident?.


   Prieš metus LR Prezident? vetavo motinyst?s išmok? mažinim?, argumentuodama, jog ?statymas pažeidžia t? mam?, kurioms pašalpos jau paskirtos ir mokamos, ?gytas teises ir teis?tus l?kes?ius, menkina visuomen?s pasitik?jim? valstybe ir teise. Prezident? pabr?ž?, jog net ir susidarius sunkiai ekonominei ir finansinei situacijai valstyb?je, turi b?ti laikomasi konstitucini? proporcingumo bei teisinio tikrumo princip?. Seimas ir Vyriausyb? pamiršo valstyb?s vadov?s raginimus. „Skurdo rizikos lygis po socialini? išmok? Lietuvoje visos ES kontekste yra vienas iš didžiausi? ir siekia 20%. Ta?iau sprendimai ir toliau yra priimami suk?iaujant, paliekant spragas, prieštaraujant Konstitucijai. ,,Tikim?s, kad b?sime išgirsti, kad užkirstume keli? dar didesniam skurdui ir neteisybei“, — teigia Asociacijos prezident? Reda Starkuvien?.


    Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymas per pastaruosius metus yra svarstomas 7 kart?. Motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jimo tvarka sistemingai kei?iama antrus metus. Šiai dienai jau yra galiojantys du motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jimo tvark? apibr?žiantys ?statymai (Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymas ir Laikinasis socialini? išmok? mažinimo ?statymas). Ketinama priimti dar vien? pakeitim?. „Pasitik?jimas stabilumu socialin?je politikoje minimalus, Motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jimo sistema yra praktiškai sugriauta ir sunkiai suvokiama visuomenei bei j? administruojantiems. Tai kuria nesaugumo ir nepasitik?jimo valstybe jausm?, o tokioje aplinkoje demografin?s problemos tik auga”, — kalba Reda Starkuvien?.


   Šeimos politika kaip sistema ir Šeima bei Vaikyst?s apsauga kaip Konstituciniai prioritetai yra deklaratyvios ir popierin?s. Kaip tvirtina Asociacijos prezident?, Vyriausybei bei Seimui teigiant, jog Šeimos politika ir demografin?s problemos yra nacionalinis prioritetas bei pasirašant ir si?lant pasirašyti ?vairaus pob?džio Nacionalinius projektus, tuo pat metu valdan?i?j? rankomis yra vykdomos Šeimos politikos žlugdymo akcijos. „Valstyb?je sprendimai priimami be pagr?st? skai?iavim? ir ne?sigilinant ? turin?, s?moningai nuslepiant Komiteto atstov? skubaus perbalsavimo išvadas ir vykdant kitus procesinius pažeidimus”, — apgailestavo Reda Starkuvien?. 


  Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris, besikreipdamas ? Lietuvos Respublikos Prezident?, prašo sustabdyti beatodairišk? ir nepagr?st? vienintel?s veikian?ios Šeimos politikos palaikymo priemon?s griovim?, už Valstyb?s ateit? atsakingus asmenis paskatinti nepamiršti išmok? motinystei (t?vystei) prigimties ir b?tinumo, nepriimin?ti skai?iavimais ir analize nepagr?st? sprendim? jokia skubos tvarka, ? motinyst?s (t?vyst?s) išmokas žvelgti kaip ? dal? Šeimos politikos sistemos visumos, gerbti visuomen? bei atsakingai analizuoti visuomenini? organizacij? si?lomas išeitis iš susidariusios situacijos ir gr?žinti Vyriausybei projekt? tobulinti nesvarstant joki? kit? alternatyv?.


  Tokius ketinimus palaiko ir per 30 000 Lietuvos pilie?i?, pasirašiusi? po elektronine peticija su prašymu netrumpinti Motinyst?s finansavimo trukm?s ir nemažinti išmok?.