Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

TRIŠAL?S TARYBOS NEDOMINA DIRBAN?I? T?V? POREIKIAI

2017-02-15

M?s? asociacija n?ra profesin? s?junga ir tod?l neturi joki? šans? oficialiai dalyvauti Trišal?je taryboje. T.y. darinyje, kuriame tur?t? b?ti derinami darbdavi?, darbuotoj? ir politik? sprendimai. Galime tik nuosekliai ir kryptingai teikti si?lymus visoms sprendim? galimai ?takojan?ioms pus?ms.

Pavyko apginti "mamadienius ir t?vadienius", pavyko atkovoti atostog? išimtis vienišiems t?vams, iš dalies pavyko sušvelninti atleidimo pasekmes. Ta?iau atid?tame galioti Darbo kodekse liko ne viena t?vams nepalanki nuostata. Maža to, atid?jimo metu darbdavi? atstovai taip pat nesnaudžia, tod?l neatstovaujant dirban?i? t?v? ? Seim? gali atkeliauti ir taip sunkiai iškovot? pergali? atšaukimas.

B?tent tod?l jungiam?s ? profesini? s?jung? asociacij? ir labai intensyviai ruošiam?s ne tik steb?ti Darbo kodekso svarstym?, bet ir teikti pataisas, kad paliktos spragos piktnaudžiauti šeimos ir darbo derinimo atveju b?t? ištaisytos ir neb?t? sukurti nauji spaudimo mechanizmai mažinti derybin? dirban?i? t?v? gali?.

"Didesnius vaikus auginan?ius t?vus pavyko apginti. Bet n?š?ios, mamos ir t??iai su vaikais iki trej? met?, turi b?ti maksimaliai apsaugoti. Jiems privalo b?ti garantuotos derybin?s galios, kurios d?l ?sipareigojim? šeimai gerokai sumenksta. Visa tai nepilnai garantuojama svarstomame DK pakete. Sieksime ir apsaugos nuo psichologinio spaudimo darbo vietoje realizavimo, ištaisyti si?lomas ?teisinti neteis?to atleidimo neadekva?ias pasekmes. Be to, b?tina ir Darbo kodekse ?vaikintojus nuosekliai vertinti kaip mažamet? vaik? turin?ius t?vus, kai jiems taikomos apsaugos iki vaikui sueis treji metai", - teigia Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio ryši? su visuomene atstov? Rasa Žemait?.
Profesini? s?jung? asociacijos pranešimas spaudai:

***

Susivienij? profesin?s s?jungos teikia si?lymus darbo kodeksui

Asociacijos susitarim? sudariusiems pareig?n?, muitin?s darbuotoj?, švietimo, transporto darbuotoj? atstovams ir Nacionaliniam aktyvi? mam? samb?riui Trišal?s tarybos dur? kol kas, atrodo, atverti neketinama. Kol taryba imituoja sud?ting? nauj? nari? pri?mimo proces?, profesin?s s?jungos su savo si?lymais Darbo kodekso pataisoms pasiryž? belstis tiesiogiai ? Vyriausyb?s ir Seimo duris.

„Jei mums nepavyks tapti Trišal?s tarybos nariais, veiksime savarankiškai. Yra begal?s svarbi? klausim?, kuriuos spr?sime dirbdami tiesiogiai su Vyriausybe ir Seimu. Patirties tam tikrai turime daugiau nei pakankamai. Tuo tarpu Taryba, turinti potencialo tapti viena svarbiausi? socialin?s politikos formuotoj?, grei?iausiai liks tik savotiška joje esan?i? žmoni? sm?lio d?že", - sako Nacionalinis pareig?n? profesini? s?jung? susivienijimas (NPPSS) Vladimir Banel.

Asociacijos atstovai sieks, kad ? Darbo kodeks? b?t? ?trauktos tiek biudžetini? ?staig? darbuotojams, tiek statutiniams pareig?nams galiojan?ios nuostatos, susijusios su darbo laiko apskai?iavimu, viršvalandži? apmok?jimu ir profesin?s s?jungos veiklos garantijomis.

Si?lo neapmokestinti profesin?s s?jungos nario mokes?io

Asociacija si?lo daug d?mesio skiria profesini? s?jung? ir darbo taryb? kompetencijai ir veiklos garantij? užtikrinimui. Be to, si?loma numatyti atsakomyb? už neteis?t? trukdym? profesini? s?jung? veiklai.

„Valstyb? sako skatinanti naryst? profesin?se s?jungose, j? nariams yra taikomos tam tikros lengvatos. Pavyzdžiui, išlaidos draudimui, studijoms yra neapmokestinamos gyventoj? pajam? mokes?iu. Mes gi si?lome toki? lengvat? taikyti ir profesini? s?jung? nari? mokamam nario mokes?iui", - teigia V. Banel.

Lietuvos švietimo darbuotoj? profesin?s s?jungos pirmininko Andriaus Navicko teigimu, modernizuojant darbo teis? svarbu palengvinti s?lygas profesin?ms s?jungoms rengti streikus.

„Jeigu darbdaviai nori lankstumo organizuojant darb?, darbuotojai taip pat turi tur?ti daugiau ?ranki? savo rankose, kad lansktumas neb?t? „? vienus vartus". Streikas – venas iš toki? priemoni?, tod?l kolektyvini? gin?? reglamentavimas Darbo kodekse turi b?ti maksimaliai aiškus tam, kad streik? b?t? realu surengti, o streikuojantys ar ketinantys streikuoti darbuotojai neb?t? persekiojami", - sako A. Navickas.

Lietuvos muitin?s darbuotoj? profesini? s?jung? susivienijimo koordinacin?s tarybos pirmininkas J?rius Bruklys teigia, kad DK ?gyvendinimo ?statyme neturi likti nuostat? apie šiuo metu galiojan?i? kolektyvini? sutar?i? naikinim?. Anot jo, socialiniai partneriai privalo pl?toti kolektyvini? susitarim? ?dirb?, kaupti, gilinti ir efektyviai taikyti esam? ger?j? patirt?. Esmin?s progresyvios naujojo socialinio modelio nuostatos turi b?ti keliamos ? galiojan?ias kolektyvines sutartis jokiu b?du pastar?j? nenaikinant ir neribojant.

B?tina keisti darbo organizavim?

Asociacija si?lo koreguoti viršvalandži? apmok?jim?, darbuotojo pasyviojo bud?jimo namuose, darbo laiko apskaitos nuostatas.

Darbuotoj? gerovei gerinti si?lomi pakeitimai kei?iant vidutin? savait?s laiko trukm? ? maksimali?. Tokiu b?du per kiekvien? septyni? dien? laikotarp? darbo laikas negal?t? b?ti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios valandos. Profesin?s s?jungos siekia išvengti praktini? ?gyvendinimo sprag?, kurias sukelia dabartinis darbo laiko per septyni? dien? laikotarp? skai?iavimas.

„Vis? pirma, tai kelia apskaitos sunkum?. Be to, nesudaro s?lyg? tolygiam darbo ir poilsio laiko išd?stymui per apskaitin? laikotarp?, nes darbo valand? laikas paskirstomas labai ne vienodai. D?l to darbuotojas negali išlaikyti pusiausvyros tarp darbo ir poilsio, planuoti savo poilsio laiko bei lankyti laisvalaikio užsi?mim?.

Žinoma, ne visuomet telpama ? laiko r?mus, tod?l papildomai si?lome už viršyt? darbo laiko norm? apmok?ti kaip už viršvalandin? darb? arba suteikti galimyb? viršyto darbo laiko valandas prisid?ti prie kasmetini? atostog? laiko.", - teigia V. Banel.

N?š?iosioms ir mažame?ius vaikus turintiems t?vams – papildoma apsauga

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris akcentuoja n?š?i?j? ir mažame?ius vaikus turin?i? t?v? apsaugos mechanizmus.

„N?š?ios moterys ir t?vai, turintys vaikus iki trej? met?, turi b?ti maksimaliai apsaugoti. Jiems privalo b?ti garantuotos derybin?s galios, kurios d?l ?sipareigojim? šeimai gerokai sumenksta. Visa tai nepilnai garantuojama svarstomame DK pakete. Sieksime ir apsaugos nuo psichologinio spaudimo darbo vietoje realizavimo, ištaisyti si?lomas ?teisinti neteis?to atleidimo neadekva?ias pasekmes. Be to, b?tina ir Darbo kodekse ?vaikintojus nuosekliai vertinti kaip mažamet? vaik? turin?ius t?vus, kai jiems taikomos apsaugos iki vaikui sueis treji metai", - teigia Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio ryši? su visuomene atstov? Rasa Žemait?.