Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikuÄŤio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uĹľdarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Tylaus savivaldybi? s?mokslo su maisto tiek?jais aukos – vaikai

2014-09-11

Asociacija „Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris“, vadovaudamasi susir?pinusi? t?v? kreipimusi, ?taria, kad moksleivi? maitinimo srityje ?sigal?jo vieš?j? pirkim? sistema, leidžianti tiek?jams vaik? maisto kokyb?s s?skaita laim?ti konkursus, krautis pelnus, tuo tarpu kontroliuoti turin?ios atsakingos ?staigos ? yding? praktik? ži?ri pro pirštus bei skai?iuoja gaut? naud?.

Štai, pavyzdžiui, Ukmerg?s rajono savivaldyb? rado „geradarius“, kurie pažad?jo mokini? ir vaik? maitinimo ugdymo ?staigose dirbti už dyk? –t. y. už 0,00 lito ?sipareigojo teikti maisto gaminimo paslaug?. Maža to, ? šios paslaugos kaštus ?trauktos visos b?tinosios išlaidos, ? kurias ?prastai ?eina virtuv?s personalo atlyginimai, mokes?iai, Sodros ?mokos, komunalini? paslaug? išlaidos, transportas, kt.. Panaši nemokama paslauga pasi?lyta ir kitoms savivaldyb?ms - 0,00 lito kain? pasi?l? tiek?jai laim?jo maisto tiekimo vaikams konkursus Vilkaviškyje, Anykš?iuose, Kretingoje, Ukmerg?je ir kitur... Ar tai reiškia, kad smulkieji verslininkai atsisakys peln? ir patys, savo s?skaita išlaikys mokykl? vir?jas bei mok?s už visa kita?

Mitybos specialist? tvirtinimu, akivaizdu, kad 0,00 lito už maisto gamyb? pasi?l?s tiek?jas ieškos b?d?, kaip kompensuoti patirtas išlaidas bei uždirbti pelno. Vienintelis nulin?s kainos kompensacijos b?das – valstyb?s skiriama fiksuota pinig? suma, už kuri? maitinimo organizatorius privalo pirkti maisto produktus. Moksleivio pietums Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija skiria teis?s aktais patvirtint? apie 5,2 lito sum?, ji turi b?ti naudojama griežtai tik aukš?iausios kokyb?s maisto produktams pirkti.

Vadinasi, ne veltui mitybos specialistai, stebintys situacij? mokyklose, atkreip? d?mes?, kad nulines kainas konkursuose ?sigudrin? rašyti tiek?jai v?liau ima subtiliai moksleiviams ir vaikams tiekti kiek prastesn?s kokyb?s maist?, tokiu b?du kompensuoja patirtas išlaidas bei uždirba pelno.

Truput? sumažinamos porcijos, vietoj vertingos m?sos patiekiama žemesn?s maistin?s vert?s m?sa, sriubose vietoje grietin?s - grietin?s mišinys ar lenkiškas pienas (jau išgars?j?s Darželi? maitinimo skandaluose), vietoje sviesto - riebal? mišinys, pigesn?s daržoves bei žemiausios kokyb?s, atitinkamai pigiausias aliej?. Tokie „mokykl? virtuv?s stebuklai“ galimai vyksta kasdien – juk labai sunku patikrinti k? vaikai suvalg? ir iš ko tai buvo pagaminta. O verslui, norin?iam laim?ti konkursuose, nelieka nieko kita, kaip tik pelnytis vaik? s?skaita arba iš tokio „vaik? marinimo“ biznelio pasitraukti. Juk s?žiningieji (ir net tie patys vaikai) dar tik paskelbus konkurs? suvokia, kad nemokamos paslaugos b?ti negali.

Skai?iuojama, kad ?prastai piet? gaminio gamybos išlaidos sudaro apie 1 lit?. Tai reiškia, kad vaikams pateikiama maisto ne už 5,2 lito, o už 4,2 lito, vadinasi, pietums si?lomi beveik 20 proc. menkesn?s vert?s patiekalai, nei yra nustatyta.

Susidaro paradoksali situacija, kai savivalda pati skelbia konkursus, pati moka už paslaug? iš savo biudžeto laim?jusi?j? kain? ir po to pati tikrina maisto kokyb?. Ta?iau negi krisi šak?, ant kurios tenka s?d?ti ne vienai biudžeto eilutei? Maistui skiriamos l?šos – valstyb?s biudžeto tikslin? dotacija, kurios niekur kitur panaudoti neleidžiama. Ta?iau jei maisto gaminimo paslauga kainuot? bent lit? – j? tekt? traukti savivaldyb?s biudžetui, kur, kaip žinia, vaikams d?mesio skiriama minimaliausiai. Vadinasi, t? lit? iš kit?, „perspektyvesni?“, sri?i? tekt? nukreipti skurdžiai gyvenan?i? vaik? maitinimui.

Paprasta matematika. ?sivaizduokite, vienoje mokykloje vidutiniškai per m?nes? patiekiama apie 2100 piet?, tokiu b?du nulines kainas si?lantis tiek?jas nuo vaik? ir moksleivi? PER METUS gali „nusukti“ apie 25200 lit?. Arba kitaip tariant – už toki? sum? vaik? neprimaitina. Jei maisto tiek?jas aptarnauja 10 miesto ar rajono mokykl?, savivaldyb? per metus sutaupo ketvirt? milijono lit?.

NAMS kreipiasi ? Sveikatos apsaugos ir darbo ministerij?, Vieš?j? pirkim? tarnyb?, Lietuvos savivaldybi? asociacij? su reikalavimu išsiaiškinti, ar už 0,00 lito gaminamas ir moksleiviams tiekiamas maistas atitinka keliamus reikalavimu, ar maisto tiek?jai nesuk?iauja, ar nesipelno moksleivi? s?skaita, tiekdami jiems prastesn?s kokyb?s maist? ir ar min?t? nulin? kain? toleruojan?ios savivaldyb?s naudoja vaik? maitinimui skiriamas biudžeto l?šas tinkamai ir vadovaujantis ?statym? nustatyta tvarka. Klausiama, ar tiek?jas gali si?lyti savo paslaugas už 0,00 lito kain?, o perkan?iosios organizacijos, rengdamos konkursus ir pasirinkdamos nulines kainas pasi?liusius tiek?jus, užtikrina s?žining? konkurencij? bei pasirenka pasi?lym?, atitinkant? vaik? maitinimui keliamus aukštus reikalavimus. Taip pat klausiama, ar šalies savivaldyb?s tinkamai r?pinasi moksleivi? maitinimu, ar tikrina, stebi, kokios kokyb?s maist? užsako vaikams, ar užtikrina gaminam? patiekal? kokyb?s kontrol?.

T?vus informuojame, kad vaik? maisto s?skaita siekian?ius pasipelnyti tiek?jus galima atskirti iš retai besikei?ian?i? mokykl? valgykl? meniu, juose nuolat kartojasi vis tie patys standartiniai patiekalai.

Priedas.

Savivaldybi? asociacijos atsakyme teigiama, kad nekyla abejoni? d?l vaik? maitinimo kokyb?s. Vienintel? problema, su kuria susiduria organizuojanti vaik? maitinim? savivalda: "Sud?tingiau savivaldybi? ugdymo ?staigoms maisto kokyb?s išreikalauti iš viešuosius prikimus laim?jusi? didži?j? maitinimo paslaug? teik?j?. Kai kyla abejon?s, ar nuorodos etiket?je atitinka faktin? produkto sud?t?, mokymo ?staiga neturi galimyb?s tai patikrinti."

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris informuoja, kad žinios d?l Kretingos savivaldyb?je vykusi? maisto tiekimo pirkim? rezultat? buvo klaidinan?ios. Anot savivaldyb?s pateikt? duomen?, joje konkurs? laimi ne pigiausiai, bet ekonomiškai naudingiausiai vaikus maitinanti ?mon? (dokumentas pridedamas).
Atsiprašome už informacijos netikslumus.

Seimo nar? R.Baškien? Seime pristat? vaik? maitinimo mokyklose iškelt? klausim? Vyriausyb?s valandos metu.
Akivaizdu, kad Seimo nariai ir Vyriausyb? informuota apie susidariusi? situacij?. Tikim?s, kad grei?iausiu laiku bus ieškoma b?d? šiai problemai spr?sti, o Seimo Švietimo komitetas imsis nagrin?ti š? op? klausim?. Pla?iau.

Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad mokini? maitinimas turi atitikti jiems keliamus reikalavimus.

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, reaguodama ? NAMS pateikt? užklaus? apie galim? piktnaudžiavim? mokini? maitinimo paslaug? atveju, teigia, kad mokykl? steig?jai (t.y. savivaldyb?s) neša piln? atsakomyb? už mokini? maitinimo ir priima sprendimus savarankiškai. O valstyb?s remiam? nepasiturin?i? šeim? vaik? maisto gaminimo kaštai gali b?ti kompensuojami už maist? mokan?i? vaik? s?skaita taip didinant j? mokam? kain?.

Išlaid? pagr?stum? ir kontrol?. Be to, maitinimo paslaugas teikian?ios ?mon?s maitina visus mokinius, ne tik valstyb?s remiamus, tod?l gamybos išlaidos, kurias patiria paslaugos teik?jas maitindamas mokinius iš mažas pajamas gaunan?i? šeim?, gali b?ti finansuojamos mokini?, kurie patys sumoka už maitinim? nustatyt? kain?, susidedan?ia iš išlaid? produktams, patiekal? gamybos išlaid? ir ?mon?s pelno, s?skaita.

(raštas pridedamas).

Žini? radijuje (2014-09-30) vykusios laidos "Atviras pokalbis" šia tema: aprašymas ir ?rašas.