Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

XIP-2239

2010-06-01

Šeimos politika kaip sistema ir Šeima bei Vaikyst?s apsauga kaip Konstituciniai prioritetai yra deklaratyvios ir popierin?s. Vyriausybei bei Seimui teigiant, jog Šeimos politika ir demografin?s problemos yra pirmos svarbos nacionalinis prioritetas bei pasirašant ir si?lant pasirašyti ?vairaus pob?dio Nacionalinius projektus, tuo pat metu valdan?i?j? rankomis yra vykdoma šeimos politikos lugdymos akcijos:

 

1.      Kiekvienas taupymo bandymas prasideda nuo Šeimos politikos naikinimo: antrus metus sistemingai kei?iama motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jimo tvarka (Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymas per pastaruosius metus yra svarstomas 7 kart?);

 

2.      Dangstantis reformos s?voka, naikinama vienintel? veikianti Lietuvoje šeim? skatinimo priemon? - išmok? mainimas procentaliai ar j? trumpinimas per pus negali b?ti net apytiksliai ?vardinamas kaip Sodros reformos dalis;

 

3.      Šeimos politik? (neva nacionalin? prioritet?) naikinantys sprendim? priimami ypatingos skubos tvarka be pagr?st? skai?iavim? ir nesp?jant ?sigilinti ? esm? nei Seimo nariams, nei visuomenei bei galimai paeidiant Laisvojo Seimo nario mandato princip?, ?statym? pri?mimo numatyt? tvark?, Seimo statut? ir Konstitucij?; paym?tina ir pabr?tina, kad sprendimai ir „reforma“ priimama ypatingos skubos tvarka 2010 metais, kuri turi ?sigalioti, pasak valdan?i?j? tik 2012 metais;

 

4.      Motinyst?s (t?vyst?s)išmok? mok?jimo sistema yra praktiškai sugriauta ir sunkiai suvokiama visuomene bei j? administruojantiems: šiai dienai jau yra galiojantys du motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jimo tvark? apibr?iantys ?statymai (Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymas ir Laikinasis socialini? išmok? mainimo ?statymas), o ketinama priimti dar vien? pakeitim?;

 

5.      Šeimos politika griaunama vieno teisiojo principu: nepakankamai pagr?stas ir neišdiskutuotas projektas nepatobulintas n? vienu punktu per 6m?n., ne?vertinta nei visuomen?s, nei Seimo nari? nuomon? išmok? atvilgiu, o konkret?s visuomen?s atstov? si?lymai liko nesvarstyti, neanalizuoti ir atmesti be jokio pagrindimo ar prieas?i?;

 

Visi aukš?iau išd?styti ingsniai paneigia birelio 30 dienos pos?dio metu priimt? Seimo socialini? reikal? ir darbo komiteto nutarim?, kurio metu 2/3 komiteto nari? bals? dauguma buvo nuspr?sta gr?inti ?statymo projekt? Vyriausybei tobulinti. Tos pa?ios dienos 14 val. ?vyk?s neplanuotas Seimo socialini? reikal? ir darbo komiteto pasitarimas bei š.m. liepos 1d. Komiteto pos?dis ir jo metu iš esm?s pakeista Komiteto išvada bei s?moningas birelio 30 dienos Komiteto išvados nusl?pimas nuo Seimo nari? leidia teigti, kad Konservatori? frakcija ir SADM stengiasi teis?tomis ir neteis?tomis priemon?mis ?takoti Seimo nari? jau priimtus tos dienos ryt? sprendimus ir juos pakeisti sau palankiais. Atkreipiame d?mes?, kad pagal Seimo statut?, pos?dio išvada turi b?ti pateikta Seimo plenariniame pos?dyje. Išvados komitetas nepateik? nei visuomenei nei Seimui. Pasidavimas ?takai ir priimto Seimo nario sprendimo keitimas galimai paeidia laisvo Seimo nario mandato princip? ir Konstitucij? ir tur?t? b?ti svarstomas Seimo etikos ir proced?r? komisijoje.

 

Apibendrinant NAMS atsakingai prašo:


·      Nepamiršti išmok? motinystei (t?vystei) prigimties ir b?tinumo ir netrumpinti išmok? mok?jimo trukm?s: abu Seimo socialini? reikal? komiteto išvadoje alternatyvomis ?vardinti projektai (p.Dagio si?lomas 100% vienerius metus mokamos išmokos ir Vyriausyb?s si?loma pseudo galimyb? rinktis dvej? met? išmok? trukm? tur?s vienod? efekt? –  trukm? sutrump?s per pus. Pilie?iai nepasitiki nuolat kei?iama sistema ir realiai bet kokiu atveju bus priversti rinktis vieneri? met? išmokas. Tod?l prašome nepalaikyti Komiteto si?lomo n? vieno projekto iš esm?s.


·      Nepriimin?ti skai?iavimais ir analize nepagr?st? sprendim? jokia skubos tvarka: nepasvert? sprendim? ir neatsakingai ? darb? i?rin?i? politik? d?ka buvo paliktos spragos, kuri? visos pasekm?s buvo primestos motinoms kaip kaltinamosioms suk?iavimu. Tik?tina prieštaraujantis Konstitucijai išmok? mainimas Laikinojo išmok? mainimo ?statymo kontekste be kompensavimo mechanizmo numatymo past?m?jo nukent?jusias šeimas bylin?tis su Valstybe. Ši? sprendim? papildomi kaštai iš Valstyb?s biudeto vargu ar bus kada ?vertinti kaip sprendim? pasekm? ir ?traukti ? konsoliduoto efekto vertinimus. Tod?l prašome gr?inti Vyriausybei projekt? tobulinti nesvarstant joki? kit? alternatyv?.


·      ? motinyst?s (t?vyst?s) išmokas velgti kaip ? dal? Šeimos politikos sistemos visumos: kaip ir bet kurioje kitoje sistemoje, ketinant mainti vien? eilut? tuo pat metu ?vardinti kur link bus nukreipiamos sutaupomos l?šos. Tod?l prašome gr?inus Vyriausybei projekto paket? išanalizuoti visus galimus alternatyvius variantu reformos kontekste.


·      Reformuojant motinyst?s (t?vyst?s) išmok? sistem? numatyti kokiomis tiksliai kitomis priemon?mis bus kompensuotas paramos šeimoms mainimas (mokestin?s lengvatos, ikimokyklin?s ?staigos, b?sto išlaikymo ar nuomos lengvatos ir pan...). . Tod?l prašome gr?inus Vyriausybei projekto paket? išanalizuoti visus galimus alternatyvius variantu reformos kontekste.


·      Gerbti visuomen? ir j?s išrinkusius pilie?ius bei atsakingai analizuoti visuomenini? organizacij? si?lomas išeitis iš susidariusios situacijos. Viena kadencija Seime partijos gyvenimas nesibaigia – bus rinkim? ir ateityje. Tuomet galimai nepakaks populistini? paad? ar momentini?, tuoj po rinkim? pamirštam?, sprendim?. Tod?l tikim?s, kad nebus vadovaujamasi logika: „pagriebti ir pab?gti“ šios sesijos pabaigoje.

 

 

Nacionalinis Aktyvi? Mam? Samb?ris