Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

DARBO KODEKSO PATAISOS VIS DAR NEPALANKIOS DIRBANTIEMS T?VAMS

2017-03-08

NAMS nuosekliai siekia stiprinti n??i?j? ir maame?ius vaikus turin?i? t?v? apsaugos mechanizmus. Be to, raginama itaisyti nuostat?, pagal kuri? neteis?tas darbuotojo atleidimas yra patrauklesnis darbdaviui, nei atleidimas ali? susitarimu.

ie ir kiti dirban?i? derybines galias stiprinantys si?lymai teikiami Vyriausybei ir Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijai.

Asociacija auga ir teikia si?lymus Vyriausybei

Kovo 2 d. ?vykusiame asociacijos sutart? sudariusi? pareig?n?, muitin?s darbuotoj?, vietimo, transporto profesini? s?jung? ir Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio pos?dyje prie sutarties prisijungti nor? ireik? Vilniaus vietimo profesin? s?junga (VPS). Anot jos pirminink?s R?tos Osipavi?i?t?s, tik susivienijusios ?vairi? ak? profesin?s s?jungos gali pasiekti, kad tai, kas m?s? valstyb?je deklaruojama popieriuose, ?gaut? k?n? ir krauj?".

VPS ?eina ? Lietuvos vietimo profesin? s?jung?, ta?iau, pirminink?s teigimu, yra savarankika organizacija. Sostin?je VPS savo profs?jungas turi vir 70 vietimo ?staig?.

Toliau pos?dyje diskutuota apie veiksmus po to, kai ? Lietuvos trial? taryb? nebuvo ?trauktas asociacijos atstovas. iuo metu joje Vyriausyb?s, profesini? s?jung? ir darbdavi? organizacij? atstovai baigia svarstyti gin?ytinas Darbo kodekso pataisas ir akivaizdu, jog nebus sutarta d?l daugelio nuostat?. Asociacija savo ruotu yra parengusi savo pasi?lym? paket? ir pateikusi Trialei tarybai, ta?iau iki iol j? niekas nesvarst?. Tod?l nuspr?sta pasi?lymus d?l Darbo kodekso teikti tiesiai Vyriausybei ir Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijai.

Kadangi trialis formatas m?s? atstovo nepri?m?, m?s? pasi?lym? nesvarst?, kreipiam?s tiesiai ? Vyriausyb?. Tai m?s? konstitucin? teis?. Juolab kad, m?s? manymu, teikiame labai svarbi? pasi?lym?", - sak? Nacionalinio pareig?n? profesini? s?jung? susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel.

Asociacija si?lo nenutraukti galiojan?i? kolektyvini? sutar?i?, daugiau d?mesio skirti profesini? s?jung? veiklos garantij? utikrinimui. Be to, norima numatyti atsakomyb? u neteis?t? trukdym? profesini? s?jung? veiklai, palengvinti s?lygas rengti streikus.

Taip pat si?loma koreguoti virvalandi? apmok?jim?, darbuotojo pasyviojo bud?jimo namuose, darbo laiko apskaitos nuostatas, stiprinti n??i?j? ir maame?ius vaikus turin?i? t?v? apsaugos mechanizmus. Be to, raginama itaisyti nuostat?, pagal kuri? neteis?tas darbuotojo atleidimas yra patrauklesnis darbdaviui, nei atleidimas ali? susitarimu.