Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikuÄŤio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uĹľdarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Nams pozicija d?l šeimos s?vokos ir Konstitucijos keitimo

2014-08-21

Art?ja metas, kai Seimo nariai tur?s nuspr?sti, ar gyvensime civilizuotoje ir Žmogaus teisi? bei demokratijos princip? pagrindu veikian?ioje šalyje, ar gr?šime ? "tre?i?j? šali?" gretas - teigia Samb?rio valdybos nar? Rasa Žemait?

Pasaulio bendruomen?je vyksta kova, dalinanti šalis ? dvi vertybines stovyklas. Vienoje pus?je susitelkia šalys, skirstan?ios savo pilie?ius ? ne/vertus šeimos statuso, o kitoje pilie?iai vertinami pagal j? nuopelnus, o ne formal?j? status?. Tarptautin?s nevyriausybin?s organizacijos kreip?si ? Jungtini? taut? žmogaus teisi? taryb? su reikalavimu apriboti siekius nusavinti šeimos s?vok? siaurai asmen? grupei ir tuo pagrindu galimai skatinti diskriminacij?.

Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio kreipimesi sakoma, kad svarbu garantuoti kiekvieno vaiko teis? gyventi šeimoje, nepaisant jos formalaus statuso ir kiekvienos poros teis? rinktis ar tur?ti vaik?, ar nugyventi gyvenim? tik dviese. O tai ?manoma tik apsaugant šeimos samprat? nuo nereikalingo formalizavimo ir naudojimo teis?k?roje.

Rasa Žemait? teigia, kad Jau dabar galiojan?iuose ?statymuose yra visos reikalingos priemon?s, galin?ios apsaugoti vaikus nuo nepageidaujamo ?sivaikinimo ar globos. Jau dabar vienos lyties poros gali imti globotinius iš vaik? nam?. Ta?iau tos poros, nuo kuri? siekiama saugoti vaikus, kažkod?l nepuola visuotinai j? globoti, o vaik? namai kasmet tik piln?ja ir auga. Jau dabar yra visos reikalingos priemon?s, norint išskirtinai palaikyti santuokin? šeim?, jei to reikia šalies interesams. Ta?iau politikams tuomet nelikt? temos pasirodymams, kaip jie r?pinasi šeimomis, o reik?t? tiesiog atlikti savo pareigas – t.y. sudaryti galimybes skatinti santuokines šeimas. Šiems veiksmams nereikia keisti Konstitucijos ir kiršinti visuomen?s. Tam pakanka ?statymini? ir po?statymini? akt?.

D?l šios priežasties ir d?l galimos kai kuri? pilie?i? (tame tarpe ir vaik?) diskriminacijos skatinimo šeimos s?voka tur?t? likti vertybine, o ties?je ir teis?k?roje kiekvienu konkre?iu atveju pakakt? ?vardinti konkret? formal?j? bendryst?s darin?, kuriam taikomas vienas ar kitas ?statymas.

 


 

Lietuvos visuomenei, 

Lietuvos Respublikos Prezidentei,

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

 

KREIPIMASIS

 

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris palaiko tarptautin?s pilietin?s visuomen?s nevyriausybini? organizacij? parengt? rezoliucij? Jungtini? taut? žmogaus teisi? tarybai, kurios pagrindinis siekis – užtikrinti pripaž?stamas Žmogaus teises kiekvienam asmeniui, nepriklausomai nuo jo šeimin?s pad?ties.

Tikime, kad rezoliucij? pateikusios šalys atsižvelgs ? pasaulio pilietin?s visuomen?s aktyv? pasipriešinim? ketinimui nusavinti šeimos samprat? siauros santuokin?s šeimos grup?s interesams ir šiuo pagrindu sudaryti galimyb? diskriminuoti asmenis (?skaitant vaikus) d?l šeimos statuso, o Lietuvos vardo šiame s?raše neišvysime: (Angola, Bahreinas, Bangladešas, Beninas, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, Burkina Fasas, Kinija, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Salvadoras, Etiopija (grup?s Afrikos valstybi? vardu), Indonezija, Jordanija, Libanas, Mauritanija, Marokas, Namibija, Nigerija, Filipinai, Kataras, Rusijos Federacija, Siera Leon?, Šri Lanka, Sudanas, Tunisas, Uganda ir Zimbabv?).

Tikime, kad Lietuva išmintingai pasirinks šeimos s?vokos unikalumo ir visuotinumo principus pripaž?stan?i? bei pamatiniais žmogiškaisiais principais besivadovaujan?i? šali? bendrij?: (Argentina, Austrija, Brazilija, ?il?, Kosta Rika, ?ekija, Estija, Pranc?zija, Vokietija, Airija, Italija, Japonija, Meksika, Juodkalnija, Peru, Kor?ja, Rumunija, Makedonija, Jungtin? Karalyst?, JAV, Gabonas, Maldyvai, Filipinai, Vietnamas ir net Kuba).

Palaikome Lietuvos Vyriausyb?s neigiam? pozicij? d?l Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo bei kreipiam?s ? m?s? šalies šeimos politik? formuojan?ius politikus ir visuomen?s atstovus su reikalavimu šeimos samprat? vertinti tik vertybiniu aspektu ir apriboti galim? diskriminacijos skatinim? šeiminio statuso pagrindu, šeimos s?vok? teis?k?roje (ir ypa? Konstitucijoje) priskiriant tik santuokin?s šeimos ir motinyst?s / t?vyst?s pagrindu kuriamai bendrystei.

Manome, jog kiekvienas m?s? šalies vaikas turi teis? gyventi šeimoje, kuri? tokia ir laiko, nepaisant jos formalizavimo teisinio pagrindo ir niekas negali apriboti poros teis?s nugyventi gyvenim? kartu, nesusilaukiant vaik? ir nesituokiant.

Pridedama: Tarptautini? nevyriausybini? organizacij? rezoliucija Jungtini? taut? žmogaus teisi? tarybai 

 


 

Diskusija apie „šeimos apsaug?" Žmogaus teisi? taryboje turi atspind?ti šeim? ?vairov? ir remtis žmogaus teis?mis

M?s? organizacijos, atstovaujan?ios plat? vis? pasaulio region? pilietin?s visuomen?s spektr?, ragina JT Žmogaus teisi? taryb? užtikrinti, kad ekspert? grup?s diskusija „Šeimos apsauga", numatyta rugs?jo m?nes?, atspind?t? šeimos form? ?vairov?, o d?mesys joje b?t? telkiamas ? kiekvieno asmens šeimoje žmogaus teisi? užtikrinim? bei apsaug?.

2014 m. birželio 26 dien? priimtoje rezoliucijoje numatytas sprendimas suorganizuoti ekspert? grup?s diskusij?. J? paskatino JT Žmogaus teisi? taryboje Egipto ir kit? šali?[ Rezoliucijos projekt? pateik? Angola, Bahreinas, Bangladešas, Beninas, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, Burkina Fasas, Kinija, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Salvadoras, Etiopija (grup?s Afrikos valstybi? vardu), Indonezija, Jordanija, Libanas, Mauritanija, Marokas, Namibija, Nigerija, Filipinai, Kataras, Rusijos Federacija, Siera Leon?, Šri Lanka, Sudanas, Tunisas, Uganda ir Zimbabv?.] pateikta giliai ydinga „šeimos apsaugos" iniciatyva.

Šios iniciatyvos propagavimo stilius kelia susir?pinim?, kad kai kurios valstyb?s sieks išnaudoti j? kaip priemon? išaukštinti siaur?, ribot? ir patriarchalin? „šeimos" samprat?, kuri paneigia lygiateis? žmogaus teisi? apsaug? asmenims, priklausantiems ?vairioms ir skirtingoms šeim? r?šims, egzistuojan?ioms visame pasaulyje.

Ši iniciatyva taip pat pažeidžia asmen? neabejotin? teis? neb?ti diskriminuojamiems šeimos pad?ties pagrindu, , ?skaitant ir vaikus. Prie ši? gali b?ti priskirtos, pavyzdžiui, nesusituokusios poros su vaikais ar be j?; šeimos, kuriose vaikus augina vienas iš t?v?; šeimos, kuriose pagrindiniai r?pintojai yra vaikai ar seneliai; jungtin?s šeimos; išpl?stin?s šeimos; gimin?s; išsiskyrusi? asmen? šeimos; keli? kart? (tarpgeneracin?s) šeimos; tos pa?ios lyties asmen? šeimos. Prie toki? taip pat priskiriami bendruomen?s pagrindu sukurti dariniai ir bet kokia r?pinim?si teikianti aplinka, galinti užtikrinti geriausius vaik? interesus atitinkant? r?pinim?si, ugdym? bei vystym?si, kalbant apie vaikus.

Ankstesn?s JT rezoliucijos naudoja vis? valstybi? sutartas formuluotes, pripaž?stan?ias, jog „egzistuoja ?vairios šeimos formos". Šios rezoliucijos autoriai s?moningai praleido min?tas formuluotes, nepaisant to, kad kitos valstyb?s deryb? metu nuolat k?l? ši? problem?.
Neformaliose derybose pagrindin? ši? valstybi? grup?, n? sykio nepateikusi svari? tokio atsisakymo priežas?i? ir nepaisydama daugkartini? kit? valstybi? pastang? gauti atsakym?, atmet? daugelio kit? valstybi? pastangas ? aptariam? rezoliucij? ?traukti su „?vairiomis šeimos formomis" susijusias formuluotes, d?l kuri? buvo pasiektas konsensusas. Neetiškas atsisakymas priimti visuotinai sutartas formuluotes atskleidžia ryškiai politizuotus kai kuri? rezoliucij? remian?i? valstybi? ketinimus atimti pripažinim? iš šeim?, nepatenkan?i? ? siaur? šeimos samprat?.

Kai balsavimo proceso metu buvo pateikta formuluot? „?vairios šeimos formos", d?l kurios kaip formalios rezoliucijos pataisos buvo sutarta anks?iau[ Patais? si?l? Argentina, Austrija, ?il?, Kolumbija, Kroatija, ?ekija, Danija, Estija, Suomija, Pranc?zija, Vokietija, Graikija, Gvatemala, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slov?nija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtin? Didžiosios Britanijos ir Šiaur?s Airijos Karalyst?, Jungtin?s Amerikos Valstijos ir Urugvajus. ], Rusijos Federacija ir kitos valstyb?s-bendraautor?s pasinaudojo proced?rine taktika („prašymas nesiimti joki? veiksm?"), kuri? pla?iai pasmerk? kitos valstyb?s ir pilietin? visuomen? (ir kuria iki tol tik kart? buvo s?kmingai pasinaudota nuo pat Tarybos ?k?rimo 2006 m.), ir tokiu b?du neleido Tarybai net apsvarstyti pataisos[ Balsavimas d?l prašymo nesiimti joki? veiksm? buvo toks: Už: Alžyras, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Kinija, Kongas, Dramblio kaulo krantas, Etiopija, Indija, Indonezija, Kazachstanas, Kenija, Kuveitas, Marokas, Namibija, Pakistanas, Rusijos Federacija, Saudo Arabija, Siera Leon?, Piet? Afrika, JAE, Venesuela. Prieš: Argentina, Austrija, Brazilija, ?il?, Kosta Rika, ?ekija, Estija, Pranc?zija, Vokietija, Airija, Italija, Japonija, Meksika, Juodkalnija, Peru, Kor?ja, Rumunija, Makedonija, Jungtin? Karalyst?, JAV. Susilaik?: Gabonas, Maldyvai, Filipinai, Vietnamas. Kuba balsavimo metu buvo iš?jusi iš sal?s. ].

M?s? organizacijos smerkia šios visiškai netinkamos proced?rin?s taktikos panaudojim? diskusijai blokuoti, veikiant absoliu?iai su Žmogaus teisi? tarybos tikslais ar principais nesuderinamais metodais. Prašymas nesiimti joki? veiksm? buvo ?vestas ir yra numatytas kaip proced?ra, kuria valstyb?s gali pasinaudoti, siekdamos užkirsti Tarybai keli? svarstyti klausim?, kuris nepatenka ? Tarybos kompetencijos ribas, o tai yra aplinkyb?, kuri buvo akivaizdžiai netaikytina aptariamos pataisos atveju. Balsuodami už min?t? prašym? Alžyras, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Kinija, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Etiopija, Indija, Indonezija, Kazachstanas, Kenija, Kuveitas, Marokas, Namibija, Pakistanas, Rusijos Federacija, Saudo Arabija, Siera Leon?, Piet? Afrika, JAE ir Venesuela išdav? savo, kaip Tarybos nari?, pareig? laikytis aukš?iausi? standart?, užtikrinant ir ginant žmogaus teises. Tuo pa?iu metu daugelis iš ši? valstybi? reikalavo, kad ekspert? grup? b?t? atvira diskusijoms, susijusioms su visomis šeimos formomis. Jos tur?t? ir toliau gerbti š? ?sipareigojim?.

Kai kurios valstyb?s, remiamos pilietin?s visuomen?s, neformali? deryb? metu m?gino užtikrinti, kad rezoliucija aiškiai pripažint? ir atkreipt? d?mes? ? tai, kad šeima taip pat yra aplinka, kurioje kartais vyksta žmogaus teisi? pažeidimai. Pasak JT Generalinio Sekretoriaus, dažniausiai pasitaikanti smurto, kur? patiria moterys visame pasaulyje, forma yra smurtas iš intymaus partnerio pus?s,[ A/61/122/Add.1, 2006 m. liepos 6 d. Nuodugnus vis? smurto prieš moteris form? tyrimas: Generalinio Sekretoriaus ataskaita, 112 skirsnis.] dar vadinamas smurtu artimoje aplinkoje, ? kurio s?vok? ?eina ir santuokinis prievartavimas. Šios valstyb?s patvirtino, kad asmens žmogaus teisi? apsauga kiekvienoje šeimoje turi b?ti pagrindinis Žmogaus teisi? tarybos reikalas.

Iš dalies j? pastangos buvo s?kmingos: Egiptas gal? gale sutiko, kad ekspert? grup?s diskusijos tema b?t? „šeimos ir jos nari? apsauga, atkreipiant d?mes? ? valstybi? ?sipareigojim? pagal atitinkamas tarptautinio žmogaus teisi? ?statymo nuostatas taikym? ir aptariant su tuo susijusius išš?kius bei ger?j? praktik?" (paryškinimas prid?tas). Buvo ?terptas ir ?žanginis paragrafas, kuriame pakartotinai tvirtinama, kad „valstybi? svarbiausia atsakomyb? yra užtikrinti ir ginti vis? žmoni?, ?skaitant moteris, vaikus ir senolius, žmogaus teises ir pagrindines laisves." Deja, šis svarbus aspektas rezoliucijos tekste vis dar n?ra pakankamai akcentuotas.

Po to, kai žlugo pataisa d?l „?vairov?s", rezoliucija liko tiek ydinga, kad daugelis valstybi? buvo priverstos balsuoti prieš rezoliucij? arba susilaikyti. Šios valstyb?s tur?t? b?ti labai teigiamai ?vertintos. Argentina, Austrija, Brazilija, ?il?, Kosta Rika, ?ekija, Estija, Pranc?zija, Vokietija, Airija, Italija, Japonija, Meksika, Juodkalnija, Peru, Kor?ja, Rumunija, Makedonija, Jungtin? Karalyst? ir JAV balsavo prieš, o Gabonas, Maldyvai, Filipinai ir Vietnamas susilaik? (Kuba buvo iš?jusi iš sal?s abiej? balsavim? metu).

Taip pat reikia pažym?ti, kad Saudo Arabija ir Pakistanas pateik? patais?, kuria buvo bandoma apriboti šeimos samprat? iki formos, paremtos „vyro ir moters s?junga",[ Si?lomoje pataisoje rašoma: „Pripaž?stant, kad pilname?iai vyrai ir moterys be apribojim?, susijusi? su rase, tautybe ar religija, turi teis? tuoktis ir kurti šeim?, turint omenyje, kad santuoka yra vyro ir moters s?junga". ] ta?iau galiausiai atsi?m? š? pasi?lym?. Labai svarbu, kad JT Vyriausiasis žmogaus teisi? komisaras, kuris yra atsakingas už ekspert? grup?s diskusij?, užtikrint?, kad ekspert? grup? pasitarnaut? garantuojant ir ginant kiekvieno žmogaus teises bet kokios formos šeimoje.

M?s? organizacijos ir toliau sieks, kad b?t? pripažinta, jog egzistuoja ?vairi? form? šeimos ir kad asmenys neturi b?ti diskriminuojami, remiantis tuo, kokios formos šeimai jie priklauso. Valstyb?s turi sugeb?ti užtikrinti ir apsaugoti asmen? teises, nepriklausomai nuo j? šeimos formos. Mes ir toliau reikalausime, kad asmens žmogaus teisi? šeimoje užtikrinimas ir apsauga b?tu ypatingos svarbos klausimas JT Žmogaus teisi? taryboje.

Action Canada for Population and Development
Amnesty International
ARC International
Franciscans International
Article 19
Coalition of African Lesbians
COC Netherlands
Make Mothers Matter
Colectivo Ovejas Negras
CREA
Defence for Children International - DCI Costa Rica
Eurochild
Federation of Women and Family Planning
International Commission of Jurists
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
International Service for Human Rights
Sexual Rights Initiative
Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea
Women's International League for Peace and Freedom
World Young Women's Christian Association