Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink d×iaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Kurkime savo Üeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaiku─Źio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys u┼żdarytos?

Turi neraminan─Źi┼│ klausim┼│? Para┼íyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Naujoje motinyst?s iÜmok? tvarkoje ľ dvigubi standartai

2010-08-13

Nuo liepos ?sigaliojus naujai motinyst?s išmok? skai?iavimo tvarkai, savo išmokas pasitikrinusios mamos buvo nemaloniai nustebintos. Antrus metus vaikus pri×i?rintiems t?vams, kuri? atlyginimas iki vaiko prie×i?ros atostog? viršijo valstyb?s nustatytas „lubas“, jos suma×?jo gerokai daugiau nei ?statyme numatytais 25 proc. Mamos tai vadina antrus metus vaikus auginan?i? t?v? diskriminacija, valdininkai teigia, kad antrus metus vaikus auginantiems t?vams buvo taikoma ?prasta pašalp? skai?iavimo tvarka, o pirmaisiais – palankesn?.

Kai kurias mamas apskai?iuotos išmokos šokiravo

? DELFI redakcij? kreip?si vaik? auginanti mama, kuri savo kailiu patyr? pasikeitimus po Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikinojo ?statymo ?sigaliojimo. Anot jos, ji tokia – ne viena. Mamoms „Sodros“ sistemoje pama?ius, kokias pašalpas jos gaus po j? suma×inimo, mam? forumuose ir kitoje viešoje erdv?je kyla mam? nepasitenkinimas d?l ?statyme numatyt? dvigub? standart?. Mat pirmaisiais vaiko auginimo metais pašalpa skai?iuojama taikant palankesn? model?, o antraisiais metais daugiau u×dirbusioms mamoms ?sigalioja papildomas ma×inimas.

„Tarkime, mamos kompensuojamas darbo u×mokestis yra 4300 lit? atskai?ius mokes?ius. Toki? pašalp? mama pirmais vaiko auginimo metais gavo iki liepos 1 d. ?sigaliojus naujam ?statymui, mamos pašalpa tur?t? ma×?ti 10 proc., ta?iau ji negali b?ti didesn? u× patvirtintas lubas, kurios šiuo metu siekia 4680 lit? iki mokes?i? (4 valstyb?s draud×iam? pajam? dyd×iai). Taigi, atskai?ius mokes?ius, u× pirmus metus mama gaus 3710 lit?, nors 90 proc. jos buvusio atlyginimo sudaro 3870 LTL“.

„Antrais metais mama tikisi gauti 75 proc. buvusio atlyginimo, o tai sudaro 3225 lit?, ta?iau mama randa visai kitokius „Sodros“ paskai?iavimus. Jai priskai?iuota tik 2782 lit? suma, t. y. 64 proc. jos buvusio atlyginimo. Mat pagal ?sigaliojusius teis?s aktus jos pašalpa ma×?ja iki 75 proc. buvusio atlyginimo, ta?iau, priešingai nei pirmais metais, ji skai?iuojama ne nuo viso atlyginimo. Panašu, kad pirmiausiai iki lub? suma×inamas atlyginimas, o tik tuomet skai?iuojama pašalpa“, - piktinosi DELFI skaitytoja.

Iš ties? antrais vaiko prie×i?ros metais pašalpa skai?iuojama dar painiau. Kaip teigiama Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikinajame ?statyme, iki vaikui sukaks vieneri metai, mokama 90 proc. kompensuojamojo u×darbio. Jei šis u×darbis viršija einam?j? met? draud×iam?j? pajam? (EDP) 4 dyd×i? sum?, mokama pastarojo dyd×io pašalpa. Antrais vaiko prie×i?ros metais išmoka sudaro 75 proc. kompensuojamojo u×darbio. Ta?iau šiuo atveju lubos yra ne 4 EDP dyd×iai, kaip pirmais metais, bet 75 proc. 4 EDP dyd×i?. Taigi, daugiau u×dirbusioms mamoms pašalpa iš ties? gali suma×?ti gana drastiškai.

„Mamos pyksta ir nesupranta, kod?l pirmus metus vaikus auginan?ioms mamoms yra taikomas vienoks teisinis reguliavimas, o antrus metus – kitoks? Kod?l yra diskriminuojamos ir papildomai skriaud×iamos antrus metus vaiku?ius auginan?ios šeimos? Kod?l apie tokius teisinius reguliavimus viešai nebuvo skelbiama ir mamos yra pastatomos prieš fakt??“ - piktinosi skaitytoja.

Mamos: galb?t ?vyko technin? klaida

Ši? problem? ×inanti patvirtino ir Nacionalinio aktyvi? mam? samb?rio atstov? Rasa Paulavi?ien?. „Pagal ši? tvark? t??iai ir mamos, auginan?ios vaikus iki 2 met?, netenka dar didesn?s dalies išmok?. Savo kreipimuose ne kart? band?me nurodyti ? pastar?j? klaid? (tikim?s, kad tai buvo tiesiog technin? klaida), ta?iau klaid? taisyti ?statymo pri?mim? nul?m? Seimo nariai nelink?“, - teig? pašnekov?.

Anot jos, Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija buvo pasi?liusi, jog maksimali motinyst?s (t?vyst?s) išmok? riba b?t? taikoma jau po išmokos ma×inimo 10 proc., taip siekiant išvengti dvigubo ma×inimo efekto, ta?iau faktiškai ? tai atsi×velgta tik motinyst?s (t?vyst?s) išmok? mok?jim? pirmaisiais vaiko prie×i?ros metais.

Tod?l iki 90 proc. kompensuojamojo u×darbio suma×intai išmokai taikoma 100 proc. 4 EDP riba, o antr?j? met? išmok? at×vilgiu šios priemon?s, leidusios pasiekti kiek ma×iau skausming? pašalp? ma×inimo efekt?, atsisakyta ir motinyst?s (t?vyst?s) išmokai, suma×intai iki 75 proc. kompensuojamojo u×darbio, taikoma 75 proc. 4 EDP riba. Tod?l aktyvi? mam? samb?ris atskaitos taškus pašalpai ma×inti si?l? imti bent jau 85 proc. 4 EDP rib?.

Ministerija: pirm? met? išmok? skai?iavimo tvarka tiesiog palankesn?

Pasak Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), nuo ši? met? liepos 1 d. maksimali pašalpa nuo vieneri? met? iki dvej? yra 75 proc. nuo 4 draud×iam?j? pajam?. Visos iki tos datos paskirtos motinyst?s (t?vyst?s) pašalpos ma×inamos 10 proc. Pašalp? gav?jams, kuri? pašalpos buvo paskirtos anks?iau, taikant 5 draud×iam?j? pajam? kompensuojamojo u×darbio rib?, jos ma×?ja d?l dviej? dalyk?: kompensuojamojo u×darbio maksimumas nuo 5 draud×iam?j? suma×?ja iki 4 draud×iam?j? ir 10 proc. ma×?ja pats pašalpos dydis.

„Nesupratim? turb?t suk?l? padaryta lengvata pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai perskai?iuojant pašalpas, mokamas iki vieneri? met?, maksimali riba pritaikyta ne kompensuojamam u×darbiui (kaip buvo visada anks?iau), o pašalpos dyd×iui. B?tent tod?l šios pašalpos po perskai?iavimo lieka 10 proc. didesn?s nei b?t? perskai?iavus ?prastu b?du.

Antriesiems metams tokia taisykl? nenumatyta, tod?l, išlaikant t? pa?i? d?stymo sek?, Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikinojo ?statymo 10 str. 3 dalyje nurodyta, kad jeigu po perskai?iavimo „pašalpa viršija 75 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s patvirtint? einam?j? met? draud×iam?j? pajam? 4 dyd×i? sum?, apdraustajam mokama pastarojo dyd×io pašalpa“, t. y. 75 proc. nuo 4 draud×iam?j? pajam? sumos.

Taigi, ne antrais vaiko auginimo metais mamoms padarytos s?lygos prastesn?s, o pirmais metais nustatytas palankesnis nei ?prastai skai?iavimo b?das“, - teigiama SADM atsakyme ? mam? klausim?.